Radar · Integritet

Stödboende anmäler övergrepp

Boende har utsatts för sexuella övergrepp enligt en anmälan till Ivo, en myndighet som utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Ett stödboende i Göteborg har gjort en lex Sarah-anmälan till Ivo efter att socialtjänsten inkom med klagomål att en anställd föreslagit sex och hotat en placerad ungdom.

Stödboendet är till för unga i åldrarna 16-20 år och kan vara ensamkommande flyktingar, tidigare placerade för social problematik eller från vad som kallas otillfredsställande hemsituation.

Sveriges kommuner och regioner skriver om tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende, HVB. Placeringar kan ske med samtycke från vårdnadshavare eller god man och med tvång genom stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Enligt anmälan till Ivo, Inspektionen för vård, framgår att den anställde ”har via SMS-kontakt uttryckt sig på ett sätt som är av sexuell karaktär och som även innehåller ett ovårdat språk, kränkningar, förslag om sex och även hot gentemot en placerad ung”.

Fick inte fortsätta sin tjänst

Stödboende innebär att den unge har eget boende. Enligt anmälan ska den anställde ha utfört en urinprovstagning hemma hos personen och gett den unge cannabis.

”Samma medarbetare har vid ett tillfälle puttat den unge in i en garderob sedan ner i en säng. Medarbetaren har även vid ett tillfälle tagit den unga på rumpan.”

Enligt boendet ses allvarligt på händelsen, som har påverkat den unges välmående fysiskt och psykiskt. Den anställde arbetsbefriades efter anmälan.

– Information kring ärendet i sin helhet finner du i utredningen så det jag kan säga är att vår personal inte fick fortsätta sin tjänst efter det som kom fram och vi försökte, som vi alltid gör, att agera fort och säkerställa att det inte finns risk kvar för missförhållande, säger Janne Menander, verksamhetschef på boendet.

Övergrepp på olika boende

I juli tog Skyddsvärnet fram rapporten I stället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp med vittnesmål från 25 ungdomar, varav hälften hade sett eller upplevt sexuella trakasserier eller övergrepp på statliga ungdomshem. Olle Eriksson, rapportförfattare och projektledare i organisationen, kan inte säga något om det specifika fallet men menar att det finns ett utbrett problem.

– Både vår granskning och en annan granskning av HBV-hem, som drivs i både kommunal och privat regi, visade på olika problem, bland annat sexuella trakasserier. Problemet har funnits länge och fortsätter finnas. Rent generellt kan man säga att barn och unga som är i samhällets vård är en särskilt utsatt grupp och man måste jobba mer aktivt från myndighetens sida för komma tillrätta med de missförhållanden som definitivt finns.

HVB-hem är en slags institution som på kommunens uppdrag utför ”behandling, omvårdnad, stöd eller fostran”.

Stödboende

• infördes 2016 och beskrivs som en mindre ingripande form av boende, än alternativet hem för vård och boende, HVB.

• innebär att barnet/den unge har eget boende och anpassat stöd för att till exempel klara av eget boende och egen fritid.

• riktas till unga som slussas ut från andra boendeformer, unga med behov av eget boende på grund av familjeförhållanden och ensamkommande barn och unga.
Källa: Sveriges kommuner och regioner

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV