Glöd · Debatt

Hälften kvinnor i FN:s topp –men nu behövs mer mångfald

Jämställdheten har  ökat på toppositionerna i FN och där finns också flera svenskar.

FN har nu uppnått målet om en jämn könsfördelning på de högsta chefspositionerna. Men inom organisationen i stort återstår fortfarande utmaningar i arbetet för jämställdhet – och för en jämlik representation mellan olika regioner.

Enligt en tidigare resolution ska hela FN-systemet kännetecknas av jämställdhet och en jämn könsrepresentation. Dit har man dock ännu inte nått.

Samtidigt har resultaten av två färska medarbetarundersökningar i New York och Genève visat att många medarbetare drabbats av rasism. Dessutom finns det få icke-vita kvinnor inom hela FN-systemet. Och den geografiska representationen bland personalen – särskilt när det gäller medarbetare från utvecklingsländer – är inte representativ.

Nyligen skickade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ut ett meddelande till FN:s anställda där han skrev att organisationen gjort stora framgångar i arbetet för jämställdhet under de nästan fyra år som gått sedan han tillträdde.

Jämlikhet på högre positioner för första gånger

FN-chefen betonar i sitt brev att världsorganisationen förra året, för första gången i dess 75-åriga historia, nått en helt jämlik fördelning mellan män och kvinnor på de allra högsta positionerna.

Inom de kommande åtta åren är målsättningen att denna fördelning av chefer även ska ha uppnåtts inom alla övriga nivåer inom organisationen, skriver generalsekreteraren. Enligt Antonio Guterres går arbetet åt rätt håll, men samtidigt konstaterar han att den största utmaningen finns bland personalen som arbetar ute i fält, och att det också är där som förändringarna går långsammast.

Prisca Chaoui, vid det fackförbund som företräder 3 500 anställda vid FN-kontoret i Genève, UNOG, säger till IPS att det varit vanligare att kvinnor som lyckas göra karriär inom FN kommer från vissa geografiska regioner. Hon menar att det finns en risk för att den strategi som nu följs för att öka andelen kvinnliga chefer på lägre nivåer ska få ett liknande mönster.

Det är avgörande att viktiga jämställdhetssatsningar även inkluderar kvinnor från det globala Syd, kvinnor som kommer från underrepresenterade utvecklingsländer, Prisca Cahoui

Den bristande geografiska mångfalden framgår i de senaste uppgifterna, från slutet av 2017, vilka visar från vilka länder FN:s personal kommer. Den visar att ett stort antal utvecklingsländer är underrepresenterade inom personalstyrkan.

Ian Richards, tidigare ordförande för CCISUA, FN-anställdas fackförbund, säger att jämställdhetssatsningarna borde inriktas mot all ordinarie FN-personal.

– De utgör grunden för vår organisation, betonar han

Jämställdhet kräver bättre arbetsvillkor

Purnima Mane, biträdande chef för FN:s befolkningsfond, säger till IPS att det är ett mycket viktigt framsteg att det numera finns lika många kvinnliga som manliga högt uppsatta chefer. Och att det är mycket välkommet att arbetet för att uppnå jämställdhet på alla nivåer går vidare.

– Det är även glädjande att det finns ett ökat medvetande om att det här inte bara handlar om siffror, utan också om behovet av en förändrad organisationskultur, säger hon.

Purnima Mane menar att det inte räcker med att inrikta jämställdhetsarbetet mot att räkna hur många kvinnor respektive män som rekryteras till olika tjänster.

– Att se till att det finns en jämvikt är ett viktigt sätt arbeta för jämställdhet inom FN. Men det måste följas upp av åtgärder där man tar hänsyn till de krav som ställs på kvinnor och män i dag.

Hon menar att det bland annat handlar om jämställdhet i fråga om löner och villkor och möjligheter till flexibla arbetsvillkor – i synnerhet i samband med föräldraledighet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV