Radar · Inrikes

Större del elever behöriga till gymnasiet

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ökar.

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ökar. Behörigheten har förbättrats i alla elevgrupper.
Men skillnaden när det kommer till socioekonomisk bakgrund är fortfarande stor.

I år är 85,6 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasieskolans nationella program, visar färsk statistik från Skolverket. Det innebär en ökning med 1,3 procentenheter från föregående år.

– Det känns naturligtvis bra att resultaten förbättras. Det är viktigt för eleverna att kunna studera vidare efter att de har lämnat grundskolan, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Större andel flickor

Av de totalt 114 000 elever som gick ut årskurs 9 i våras är det en större andel behöriga flickor, 87 procent. Det innebär en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. Pojkarnas behörighet ökade med 1,5 procentenheter till 84,3 procent.

– Det blir onödigt mycket fokus på skillnaden mellan pojkar och flickor. Det är klart att vi ska jobba för att pojkarna ska ha samma resultat som flickorna. Och vi har sett de senaste åren att skillnaderna har minskat, säger Peter Fredriksson och fortsätter:

– Men det är inte de skillnaderna vi ska vara oroliga för när vi tittar på de svenska elevernas resultat. Det vi behöver fokusera på är skillnaderna mellan resultat när det kommer till socioekonomisk bakgrund.

Föräldrars utbildning

Statistiken visar att föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som har störst betydelse för elevernas resultat. Av de eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är 93 procent behöriga till något nationellt program jämfört med 77 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning. Peter Fredriksson anser att det här är den stora utmaningen för den svenska skolan.

– Vi måste fundera på hur vi fördelar resurser. Då handlar det i första hand om att säkra att de här eleverna får tillgång till legitimerade lärare.

Elevernas behörighet skiljer sig även beroende på deras bakgrund. Statistiken visar att antal år i svensk skola påverkar behörigheten. Lägst behörighet har den grupp av elever som invandrat till Sverige under årskurs 6–9, andelen behöriga i denna grupp är endast 32 procent. Även här har det stor betydelse vilken utbildningsnivå föräldrarna har, påpekar Fredrik Pettersson.

– Lite förenklat kan man säga så här: Är man pojke, har kommit sent in i det svenska skolsystemet och dessutom har föräldrar med låg utbildningsnivå, då finns det en uppenbar risk att man inte kommer att lyckas i skolan.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser positivt på de förbättrade skolresultaten.

”Det är oerhört positivt att behörigheten till gymnasiet ökar, inte minst efter denna ovanliga vårtermin. Elever, lärare och annan skolpersonal har gjort ett fantastiskt arbete under coronapandemin, och jag är glad att vi höll förskolan och grundskolan öppen. Att klara skolan är mycket viktigt för varje ung människa, men också för samhället i stort, och det är roligt att den positiva trenden för elevernas kunskapsresultat som vi sett i flera internationella undersökningar fortsätter”, skriver hon i ett mejl till TT.

Fakta: Antal år i svensk skola påverkar

Elevernas behörighet skiljer sig beroende på migrationsbakgrund och det som har betydelse är hur länge en elev gått i svensk skola.

Svensk bakgrund: 91 procent

Utländsk bakgrund född i Sverige: 85 procent

Invandrat före ordinarie skolstart: 85 procent

Invandrat under årskurs 1–5: 68 procent

Nyinvandrad (årskurs 6–9) och okänd bakgrund: 32 procent
Källa: Skolverket