Radar · Inrikes

Enorm ökning av äldre som inte fått omsorg

Antalet äldre och funktionsnedsatta som inte fått ta del av sina beviljade omsorgsinsatser har ökat stort.

Antalet äldre och funktionsnedsatta som inte fått ta del av sina beviljade omsorgsinsatser har skjutit i höjden under pandemin. Bakom ökningen står bland annat personer som avstått hemtjänst av rädsla för covid-19. ”Det är verkligen en jättestor ökning”, säger Kaisu Kull, inspektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Ny statistik från Ivo visar på en rekordökning av personer som beviljats insatser från socialtjänsten och LSS, men som inte har fått ta del av insatserna inom tre månader. Förra året handlade det om cirka 9 900 ärenden från 1 januari till 31 augusti. Under samma period i år handlar det i stället om ungefär 18 200 stycken, varav drygt 8 900 är direkt relaterade till coronapandemin.

– Det är alarmerande, säger Kaisu Kull.

"Rädda för smittan"

Äldreomsorgen är överrepresenterad när det kommer till personer som inte fått sina beviljade insatser. Antalet ärenden har mer än fördubblats under den undersökta perioden, och de flesta fallen är kopplade till pandemins konsekvenser. Det handlar till exempel om personer som inte fått ta del av sin dagverksamhet och personer som inte fått flytta in på korttidsboende, eftersom många kommuner stängt dessa verksamheter under pandemin.

– Då kanske en anhörig i stället får ta hand om den sjuke personen. Många har nog haft det väldigt tungt, och nu också under lång tid, säger Kaisu Kull.

Men det handlar också om personer som själva avstått från sina insatser, till exempel avböjt att flytta in på ett äldreboende eller avstått hjälp från hemtjänst.

– Hemtjänsten är en sådan insats där enskilda sagt ifrån att de är rädda för smittan och därför inte vill ha hjälp, säger Kull.

Kan sanktioneras

Även många personer med funktionsnedsättningar har missat sina beviljade insatser inom LSS. I en betydlig merpart handlar det om personer som inte kunnat utöva sin dagliga verksamhet på grund av stängning från kommuner.

– Daglig verksamhet är en viktig insats för personer med funktionsnedsättning. Genom insatsen får personerna ett arbete och en meningsfull vardag och det är för många ett sätt att få struktur på tillvaron, säger Kaisu Kull.

Ivo kan via förvaltningsrätten tilldela kommunerna straffavgift om myndigheten bedömer att personer fått vänta oskäligt länge på sin insats. I nuläget utesluts inte att det kommer hända, berättar Kaisu Kull.

– Jag läste i ett ärende där en enskild har väntat på en insats i drygt ett år och kommunen har hela tiden skylt på resursbrist. Nu helt plötsligt står det i stället att insatsen inte är verkställd på grund av covid. Det får ju verkligen mig att fundera, säger hon.

Fakta: Så många har missat insatser

Om en person har fått beslut om insats enligt socialtjänstlagen eller LSS, om att exempelvis få hemtjänst eller flytta in på äldreboende ska insatsen verkställas så snart det går. Om det tar mer än tre månader är kommunen skyldig att rapportera dröjsmålet till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), oavsett vad anledningen är.

Antal ärenden från 1 januari till och med 31 augusti.

Totalt 2019: 9 866

Totalt 2020: 18 186 (varav 8 912 covidrelaterade)

Äldreomsorg 2019: 4 342

Äldreomsorg 2020 9 470 (varav 5 589 covidrelaterade)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2019: 2 948

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2020: 5 783 (varav 2 801 covidrelaterade)

Individ- och familjeomsorg IFO 2019: 1 788

Individ- och familjeomsorg IFO 2020:1 811 (varav 172 covidrelaterade)

Funktionshindrade inom socialtjänstlagen 2019: 788

Funktionshindrade inom socialtjänstlagen 2020: 1 122 (varav 350 covidrelaterade)

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).