Radar · Miljö

Ny övervakning ska stoppa metanutsläpp

Ett nytt övervakningsprogram ska minska fossilindustrins läckage av metan med 60–75 procent till år 2030.

Genom ett nytt samarbete med FN och EU-kommissionen ska fossilindustrin övervaka och minska sitt läckage av den starka växthusgasen metan. Men inom forskarvärlden hörs skeptiska röster.

– Industrin har mycket att bevisa, med tanke på hur mycket de tidigare hela tiden har spelat ned dessa utsläpp, säger Lena Höglund Isaksson, forskare vid IIASA, Internationella institutet för tillämpad systemanalys, i Wien och expert på metanutsläpp från mänskliga aktiviteter.

Vid utvinning av kol, olja och naturgas uppstår läckage av metan, en växthusgas som är ungefär 30 gånger starkare än koldioxid. Enligt FN:s klimatpanel står metanutsläppen för ungefär en fjärdedel av den globala uppvärmningen.

Mer än fördubblats

Sedan förindustriell tid har utsläppen ökat med nästan 150 procent. Ett vanligt missförstånd är att rapande kor och jordbruk står för den största delen av den metangas som kan kopplas till mänsklig verksamhet. Minst lika mycket läcker ut från fossilindustrins verksamhet.

Nu har 62 företag inom fossilindustrin i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP och EU-kommissionen förbundit sig att övervaka metanutsläppen, för att på så vis kunna kontrollera och minska dem. Samarbetet kallas för OGMP 2.0, en uppdatering av tidigare OGMP (Oil and Gas Methane Partnership).

”Vi ser fram emot åtgärder som kan omvandla åtaganden till faktiska utsläppsminskningar”, säger UNEP:s chef Inger Andersen i ett pressmeddelande.

Positiv men skeptisk

Forskaren Lena Höglund Isaksson välkomnar också initiativet, men är skeptisk till hur det kommer att genomföras.

– Både jag och många andra forskare har visat att fossilindustrin hittills har rapporterat ungefär hälften så stora utsläpp av metan jämfört med vad mätningarna i atmosfären och andra sätt att uppskatta utsläppen kommer fram till.

Metan är en osynlig och luktfri gas som snabbt blandas ut i atmosfären och därför är nästan omöjlig att spåra till källan. Men genom att bland annat analysera halten av olika isotoper i den metangas som tillförs atmosfären går det att uppskatta mängden som släpps ut från fossilindustrin.

– Hittills har det helt enkelt inte gått ihop när man har summerat deras egna rapporter. Det är inte möjligt att utsläppen är så låga som industrin hävdar, säger Lena Höglund Isaksson.

Saknats incitament

Hon tillägger att det går att minska läckaget med ganska enkla och billiga metoder. Dessutom finns ett ekonomiskt värde i metangasen, då den kan användas som bränsle. Men hittills har vinstmarginalerna i branschen varit så stora att det inte har funnits tillräckliga incitament att fånga in metangasen, menar hon.

– Jag tror att det här initiativet beror på att fossilindustrin är under så stark press nu. Dessutom måste de bättra på sitt rykte, eftersom fondfinansiärer börjar dra öronen åt sig och inte längre ser det som en framtidsbransch, säger Lena Höglund Isaksson.

Fakta: En kraftfull växthusgas

• Metan är en luktfri och färglös gas, och det enklaste kolvätet. Molekylen består av en enda kolatom och fyra väteatomer (CH4).
• Näst koldioxid är metan den gas som har störst påverkan på växthuseffekten. I ett hundraårsperspektiv är klimatpåverkan 25 gånger större än för koldioxid, och på 20 års sikt håller den kvar drygt 70 gånger mer värme.
• Skillnaden beror på att metan inte är lika långlivad som koldioxid, den försvinner ur atmosfären efter knappt tio år, i stället för att som koldioxid stanna kvar i flera hundra år.
• Metan bildas exempelvis vid naturliga processer, av idisslande djur eller då organiskt material förmultnar. Men det läcker även ut fossilt metan vid utvinning av kol, olja och naturgas.
• Under 2000–2007 låg utsläppen av fossil metangas på en relativt konstant nivå, men därefter syns en markant ökning. Det beror enligt många forskare sannolikt på att bland annat utvinningen av skiffergas då ökade kraftigt.
Källor: NE, SMHI, Lena Höglund Isaksson, Nature

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV