Radar · Inrikes

Miljögrupper: Beslut om slutförvaring är förhastat

Forsmarks kärnkraftverk, beläget i Östhammars kommun.

Östhammars kommun vill fatta beslut i förtid om ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Det har fått flera miljöorganisationer att rycka i handbromsen. Beslutet riskerar att tas på felaktiga grunder, skriver man i ett pressmeddelande.

Den 13 oktober i år väntas kommunfullmäktige i Östhammar kalla till ett extrainsatt sammanträde för att fatta beslut om det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Beslutet är sedan tänkt att fungera som ett underlag till regeringens prövning i frågan.

Flera miljögrupper pekar dock på att Östhammars kommun har för bråttom med beslutet. Grupperna, bestående av Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), ser hellre att kommunen inväntar initiativ från regeringen.

– Vi avråder kommunen från att ta detta beslut i förtid, innan en eventuell fråga om kommunens inställning kommer från regeringen, säger Åsa Lindstrand, ordförande i både Oss och MKG, i ett pressmeddelande.

Grupperna uppmanar framförallt kommunen att invänta de säkerhetsanalyser som är planerade till hösten. Mer specifikt handlar det om analyser av så kallad kopparkorrosion. Det ligger sedan till grund för beslut om hur lämpligt koppar är som kapselmaterial för använt kärnbränsle.

”Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor”, skriver grupperna i pressmeddelandet. Beroende på analysernas resultat kan Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ändra sin inställning till slutförvaret.

”Östhammars kommun, som lutar sig på SSM:s säkerhetsanalyser, bör undvika att hamna i en situation där ett beslut tas i fullmäktige och där förståelsen för den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet”.

Slutförvaring vid Forsmark

2011 lämnade kärnkraftsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun.
Granskning och prövning har sedan dess pågått fram till dags datum.
Det slutgiltiga beslutet för tillståndet av verksamheten fattas av regeringen. Det måste dock föregås av att Östhammars kommun brukar den så kallade vetorätten, vilket innebär att regeringen inte kan fatta beslut förrän kommunen själva har sagt ja till ansökan.
I den här processen har även Oskarshamns kommun haft vetorätt. Detta eftersom ansökan omfattar en ny inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun.
Oskarshamns kommun har meddelat att de ställer sig positiva till ansökan.
Källa: Östhammars kommun