Radar · Migration

Färre söker asyl – lägsta siffran på 20 år

Antalet asylsökningar till Sverige har minskat drastiskt under pandemin.

Den lägsta nivån sedan millennieskiftet. Så sammanfattar Migrationsverket årets sista prognos över antalet asylsökande till Sverige. Minskningen innebär att kostnaderna för migration väntas sjunka drastiskt.

Jämfört med juliprognosen skrivs siffran upp något – från 13 000 asylsökande till 13 500 – men nivåerna är fortsatt rekordlåga, enligt Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

– Vi har ett läge i dag med ett historiskt lågt antal asylsökande. Främsta orsaken är de globala reserestriktionerna. Även om man tar sig med båt över Medelhavet är det svårt att sedan ta sig vidare från länder som Italien och Grekland, säger han.

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen ett flerårigt tillskott till migrationsdomstolarna, vilket kommer att bli extra märkbart när antalet ärenden samtidigt minskar.

– Sökande kommer att få svar snabbare än annars och människor kommer att lämna boenden inom mottagningssystemet snabbare. Det gör i sin tur att kostnaderna för migration kommer att minska kraftigt, säger Holmer.

"Svårare än någonsin"

Migrationsverket har i uppdrag att årligen ta emot 5 000 kvotflyktingar, men enligt den nya prognosen skrivs siffran ner till 4 500.

– Det är människor som befinner sig i väldigt utsatta situationer i läger i olika delar av världen. I år är det väldigt komplicerat och även mycket svårbedömt – det kan bli ännu färre. Det är svårt både för personerna som ska komma hit och för vår personal som först ska resa till de platser där de befinner sig.

Att försöka se framåt och bedöma hur asylinvandringen kan komma att påverkas av pandemin på längre sikt är svårt, enligt Henrik Holmer. För 2021 planerar Migrationsverket för runt 18 000 ansökningar och därefter ytterligare några tusen åren därefter. Men pandemin har skapat en ytterst oberäknelig situation.

– Det är alltid komplicerat att göra prognoser — alltid svårt att bedöma hur människor ska bete sig runt om i världen — men nu har pandemin gjort det svårare än någonsin, säger han.

Ska bedöma migrationsförslag

Prognosen tar inte hänsyn till pågående lagstiftningsprocesser, varken inom EU eller på nationell nivå. Hur en lagändring i linje med Migrationskommitténs förslag, som just nu är ute på remiss, kan komma att påverka antalet asylärenden framöver finns det ännu ingen prognos på, enligt Holmer.

– Vi jobbar med vårt svar på den remissomgång som pågår nu. Vår huvudprognos bygger på att den tillfälliga lagen gäller, men den löper ut juli nästa år.

– Så snart vi får mer klarhet gör vi en bedömning av hela förslaget. Dels gör vi en analys av rättsliga aspekter, dels en konsekvensanalys kring prognosen om lagförslagen införs, säger han.

Fakta: Sänkta prognoser

Migrationsverkets prognoser har sänkts kraftigt på grund av pandemin och de globala reserestriktionerna.
I år planerar verket för cirka 13 500 nya asylansökningar (inom i ett beräknat spann på mellan 10 000 och 17 000 nya ansökningar). Före pandemin, i Migrationsverkets februariprognos, räknade myndigheten med 23 000 nya ansökningar.
Även nästa år väntas färre söka asyl. Prognosen för 2020 ligger på 17 000.
Arbetskraftsärenden minskar likaså med en prognos på 44 000 ansökningar, att jämföra med februariprognosens 57 000.
För anknytningsärenden sänks prognosen och landar på cirka 33 000 inkomna förstagångsärenden.
Prognosen för antalet kvotflyktingsöverföringar skrivs i år ner från det årligen överenskomna 5 000 till cirka 4 500, men Migrationsverket flaggar för att det kan bli ännu färre.
Gällande utlandsstudenter kvarstår juli månads prognos på 14 000 ärenden, vilket var en minskning från vårens prognoser.
Källa: Migrationsverket

Fakta: Asylsökande de senaste åren

2019: 21 958
2018: 21 502
2017: 25 666
2016: 28 939
2015: 162 877
2014: 81 301
2013: 54 259
2012: 43 887
2011: 29 648
2010: 31 819
Källa: Migrationsverket