Radar · Inrikes

Ölands stenmurar – en biotopfråga med sprängkraft

Stenmurarna är skyddsklassade eftersom de kan husera många hotade djur- och växtarter.

Stenmurarna på Öland är en fråga med sprängkraft. I dem lever hotade djur och växter – samtidigt kan de vara svårförenliga med rationellt jordbruk. Nu hotas en lantbrukare med företagsbot eftersom länsstyrelsen hävdar att han förstört 349 meter stenmur.

– Vi kan konstatera att många murar och odlingsrösen har försvunnit, säger Karin Bergman, landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen i Kalmar.

På Öland finns tusentals mil stenmur och för att få flytta eller ta bort en stenmur måste markägaren begära dispens. Det brukar länsstyrelsen bevilja i 60-70 procent av fallen, enligt Bergman, men oftast på villkor att stenmuren återuppbyggs någon annanstans.

– De är viktiga för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Djuren som bor i dem är en del av ett större ekosystem där varje djur och växt är viktig. Vi ser ju en förlust av biologisk mångfald som går i en väldigt oroväckande hastighet i både Sverige och världen som helhet, säger hon till TT.

Särskild stenmursgrupp

Stenmursfrågan på Öland är så infekterad att en arbetsgrupp, som kallas stenmursgruppen, skapats för att diskutera frågan. Den har varit vilande en period, men har nu återaktiverats. Där ingår representanter för Lantbrukarnas riksförbund, Borgholms kommun, Naturvårdsverket, länsstyrelsen och dessutom en riksdagsledamot.

– Lantbrukarna anser att vi för restriktiva. De har en önskan om att få rationalisera mer än vad de tycker att vi ger dispenser för, säger Karin Bergman.

Och hon har förståelse för varför:

– Jordbruksmaskinerna blir större och större och lantbrukarna har krav på sig att vara lönsamma. De agerar på en världsmarknad.

Riskerar företagsbot

Den lantbrukare som nu krävs på 75 000 kronor i företagsbot hade enligt åklagarens bedömning tagit bort tre stenmurar och lagt stenarna över en fjärde stenmur.

Sammanlagt har 349 meter bioptopskyddad stenmur därigenom försvunnit, hävdar åklagaren och hänvisar till bevis i form av flygfoton. Lantbrukaren har enligt stämningsansökan tidigare fått kulturstöd för att sköta om stenmurarna.

Men lantbrukaren själv hävdar att stenmurarna aldrig har funnits på platsen, rapporterar SVT Nyheter Småland .

Fakta: Biotopskydd för stenmurar

Biotopskyddet för stenmurar gäller om minst en sida av muren gränsar till jordbruksmark.
Stenmurar har höga naturvärden och är viktiga för ekosystemet eftersom de skapar variation i jordbrukslandskapet.
Många växt- och djurarter lever i stenmurar, till exempel lavar, mossor, grod- och kräldjur, insekter, spindlar, fåglar och smådäggdjur.
Källa: Naturvårdsverket