Radar · Integritet

Så vill Karolinska minska sexuellt våld

Ett sätt att nå potentiella gärningspersoner innan de begår sexuellt våld är Karolinska universitetssjukhusets stödlinje Preventell.

Personer med ökad risk att utöva sexuellt våld behöver identifieras och få vård – för att förebygga att de gör illa andra. Nu föreslår Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset ett nationellt kunskapscentrum för sexuella riskbeteenden.

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem, som i Sverige drabbar var femte kvinna och en av 20 män. Men det saknas kunskap om potentiella gärningspersoner, anser Karolinska institutet, KI, och Karolinska universitetssjukhuset, KS. Det kan handla om människor som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet eller är rädda att skada sig själva eller andra.

Därför behövs ett nationellt kunskapscentrum, föreslår KI och KS. Det ska arbeta med forskning, utbildning och kunskapsspridning riktat till hälso- och sjukvården och andra som kommer i kontakt med personer i riskgrupp, och kunna svara på frågor om hur man förebygger sexuellt våld.

– Med ett nationellt kunskapscentrum vill vi verka för att fler personer med sexuella riskbeteenden ska söka och få en effektiv och kunskapsbaserad vård. På så vis kan vi bidra till att förebygga sexuellt våld, säger Katarina Görts Öberg, sektionschef vid den enhet vid KS som behandlar personer med risktillstånd att utöva sexuellt våld i ett pressmeddelande.

Karolinska universitetssjukhuset driver redan i dag den nationella telefonlinjen Preventell, som riktar sig till personer med ökad risk att utöva sexuellt våld. KS och KI vill se mer resurser till stödlinjen, liksom mer statliga forskningsmedel för att förebygga sexuellt våld, enligt det förslag som nu lämnats till regeringen.

Nästan alla gärningspersoner är män

Nationellt centrum för kvinnofrid beskriver sexuellt våld som ”kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken”. Det kan handla om allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt, eller att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. 
I undersökningen ”Våld och hälsa” från 2014 svarade drygt en av tio kvinnor och en av hundra män att de utsatts för allvarligare sexuellt våld efter sin 18-årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien med våld eller hot påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.
Cirka 20 procent av kvinnorna och cirka 5 procent av männen i studien hade efter sin 18-årsdag utsatts för annat, mindre allvarligt, sexuellt övergrepp med inslag av våld, exempelvis mot sin vilja blivit fasthållna, kyssta, smekta eller liknande. 
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) var 98 procent av de som misstänks för våldtäkt och sexuellt ofredande män (2019). Av de förövare som under 2017 dömdes för våldtäkt eller grov våldtäkt var fler än 99 procent män. 
Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid och Brå