Radar · Miljö

Luftföroreningar kan bidra till coronadödsfall

Halter av kvävedioxid över Europa, januari 2020.

Nästan 80 procent av dödsfallen i Europa har skett i områden med mycket luftföroreningar. En ny studie visar att det kan finnas ett samband mellan insjuknande i covid-19 och höga halter av kvävedioxid.

I skrivande stund ligger Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland i topp över antalet personer som testats positivt för coronaviruset i Europa. Enligt en färsk studie så har 78 procent av dödsfallen i dessa länder skett i de regioner som har allvarliga luftföroreningar. Studien har analyserat halterna av NO2, kvävedioxid, samt väderförhållanden som kan hindra smutsig luft från att avlägsnas från området i fråga.

– Resultaten visar att långvarig exponering för det här ämnet kan vara en av de viktigaste bidragande orsakerna till dödligheten i covid-19 i de här områdena och kanske över hela världen, säger Yaron Ogen vid Martin Luther-universitetet i Tyskland till The Guardian.

Han understryker dock att detta bara är en första indikation på en koppling mellan NO2 och dödligheten i covid-19, och att några orsakssamband inte är säkerställda. Professor Jonathan Grigg vid Queen Mary university i London säger till The Guardian att det skulle kunna finnas ett orsakssamband mellan luftföroreningar och ökad sårbarhet för att drabbas av livshotande infektion vid coronasmitta, men att andra faktorer inte kan uteslutas.

– Till exempel tar studien inte hänsyn till skillnader i åldersdistribution i de olika områdena, säger han.

Många tidigare studier har kopplat exponering för kvävedioxid till hälsoproblem, i synnerhet lungsjukdomar, vilka kan öka risken för att avlida om man infekteras av coronaviruset. Även andra nyare studier i USA och Italien har påvisat samband mellan höga dödstal och höga halter av luftföroreningar.

– Nu behöver vi undersöka om förekomsten av underliggande inflammationer kan kopplas till immunförsvarets reaktioner på coronaviruset, säger Yaran Ogen till The Guardian.