Radar · Integritet

Regeringens lagrådsremiss om  samiskt inflytande ”otillräcklig”

Här syns Åsa Larsson-Blind tala under öppnandet av EU Arctic Forum 2019.

Regeringen fattade i torsdags beslut om en lagrådsremiss om konsultation i ärenden ”av särskild betydelse för det samiska folket”. ”Från SSR anser vi inte att nuvarande förslag är tillräckligt”, säger förbundsordförande Åsa Larsson Blind.

Regeringen, myndigheter, regioner och kommuner ska ha en skyldighet att konsultera samiska företrädare i ärenden som har särskild betydelse för samerna, enligt pressmeddelandet. Konsultationerna ska genomföras innan beslut fattas och det som framkommer dokumenteras.

– Sverige har högt ställda ambitioner vad gäller efterlevnaden av våra internationella urfolksåtaganden. Samerna har utsatts för stora övergrepp genom historien. Nu är jag glad att vi har fattat beslut om ett förslag till konsultationsordning, för att samerna ska få ökad möjlighet till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger demokrati- och kulturminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter föreslås inte vara konsultationsskyldiga.

”Lagt ihop fler i samma konsultation”

Enligt förslaget ska konsultationer ”så långt som möjligt samordnas med samrådsförfaranden som följer av lag och förordning. Sametinget ska konsulteras i ett ärende som företrädare för det samiska folket”. Om ärendet har en särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation ska även denna erbjudas att delta i konsultation.

Svenska samernas riksförbund, SSR, är en organisation som beskriver sig som samebyarnas företrädare.

– Från SSR anser vi inte att nuvarande förslag är tillräckligt. Vår främsta kritik mot förslaget som ligger är att man har lagt ihop Sametinget, samiska föreningar och samebyar i en och samma konsultation och det fungerar inte enligt oss för man kan inte likställa en sameby, som är rättighetsinnehavare, med sameföreningar eller Sametinget, som har olika roller, säger förbundsordföranden Åsa Larsson Blind.

Hon menar att konsultationslagen inte lever upp till nationella och internationella krav i fråga om samebyarnas rättigheter.

Regeringen har fattat beslut om en konsultationsordning för att samer ska ges ökat inflytande, men från SSR:s håll anses ”inte att nuvarande förslag är tillräckligt”
Regeringen har fattat beslut om en konsultationsordning för att samer ska ges ökat inflytande, men från SSR:s håll anses ”inte att nuvarande förslag är tillräckligt”. Foto: Fredrik Sandberg/TT

SSR: Rätten att säga nej kan behövas

– Samebyar har rättigheter som inte alls återspeglas i förslaget. Enligt folkrätten kan man tolka att rättighetsinnehavare inte bara har rätt att säga sin mening – utan att säga nej. Men förslaget ger inte den rätten, säger Åsa Larsson Blind.

– Ett exempel när det kan behövas är gällande konkurrerande markanvändning, som påverkar en enskild sameby och därmed även renskötseln.

Hon säger att det krävs bestämmelser som garanterar reellt inflytande.

– Vi är i grunden positiva till en konsultationsordning, det behöver Sverige. Men ska man anta en ordning behöver den leva upp till folkrätten och talar man om samebyarnas rättigheter går de längre än vad förslaget erkänner, säger Åsa Larsson Blind.

Svenska staten fick senast i år kritik för brister i samers rättigheter. När FN granskade situationen för mänskliga rättigheter i Sverige överlämnades ett tjugotal rekommendationer om samiska rättigheter, till exempel att Sverige borde ratificera ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter.

Konsultationslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.