Radar · Mänskliga rättigheter

Medborgarinitiativ till stöd för Europas minoriteter

Den samiska flaggan.

Ett medborgarinitiativ vill att EU ska säkerställa att unionens nationella minoriteter kan bevara sina regioners särdrag och utvecklas ekonomiskt. Nu pågår en namninsamling för att få EU-kommissionen att ta upp frågan.

Inom unionen tillhör omkring 50 miljoner människor en nationell minoritet. I Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter, och minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Medborgarinitiativet En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer vill både främja de nationella minoriteternas utveckling och bevara regionens identitet, något som i praktiken ska ske genom att regionerna får tillgång till EU-medel på lika villkor. Idag är regionerna underordnade regeringens direkta inflytande och initiativet vill hjälpa minoritetsbefolkningarna att själva bygga sina samhällen och bevara sin kultur, och åtnjuta samma rättigheter som nationens övriga medborgare.

Transsylvanskt ursprung

Initiativet startades av den politiskt obundna organisationen Szeklernas Nationella Råd i Transsylvanien och har sedan spritt sig till andra platser i Europa där minoritetsbefolkningar lever. För att EU-kommissionen ska vidta åtgärder krävs stöd från sammanlagt 1 miljon personer från minst 7 EU-medlemsländer, och en namninsamling är nu inne på slutspurten. 1 miljon underskrifter är redan insamlade från 3 EU-länder, med nästan 800 000 underskrifter från Slovakien, Rumänien och Ungern. För Sveriges del krävs 15 000 underskrifter, vilket betyder att det i skrivande stund behövs ytterligare 10 000 till som ska lämnas in senast den 7 november. Namninsamlingen har fått draghjälp av artisten Sofia Jannok som uppmärksammat initiativet på  instagram. 

Om initiativet går igenom får de nationella regionerna själva avgöra vilka politiska, ekonomiska och kulturella insatser och mål som är viktigast. Det ska motverka att minoritetens ekonomiska och kulturella särdrag försummas eller betraktas som mindre värda.