Radar · Miljö

Stora skillnader mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk

Konventionellt odlade druvor innehåller ofta rester av kemiska bekämpningsmedel.

När matens miljöeffekter analyseras görs ingen skillnad på intensivjordbruk och ekologiskt jordbruk, och då missar man miljöeffekter som biologisk mångfald, jordkvalitet och giftspridning. Det visar en ny studie från bland annat Chalmers.

I dag läser vi ofta om jordbrukets och matens miljöeffekter, till exempel i förra veckans Syre. Det vanligaste sättet att beräkna olika produkters miljöpåverkan är livscykelanalys, LCA. När metoden används visar studier ibland att ekologiskt jordbruk är sämre för klimatet, eftersom större markyta krävs för att producera samma mängd mat jämfört med intensivt jordbruk.

Samtidigt finns stora fördelar med ekologiskt jordbruk, som dessa livscykelanalyser missar, visar en ny studie från bland annat Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– Vi är oroliga över att LCA ger en för begränsad bild, vilket riskerar att leda till dåliga politiska och samhälleliga beslut. När man jämför ekologiskt jordbruk med intensivjordbruk finns det bredare effekter som inte fångas upp tillräckligt med dagens metoder, säger Christel Cederberg i ett pressmeddelande från Chalmers.

Ett exempel är effekterna på biologisk mångfald, som förlust av insekter och fåglar. Tidigare studier har visat att ekologiska åkrar har omkring 30 procent högre biodiversitet än konventionella åkrar, säger Marie Trydeman Knudsen på Århus universitet i Danmark, medförfattare till studien:

– Vår analys visar att dagens LCA-studier sällan räknar in effekterna på biologisk mångfald, och därför missar fördelen som ekologiskt jordbruk har.

Intensivjordbruk ger högre avkastning, men ekologiskt jordbruk skapar andra värden
Intensivjordbruk ger högre avkastning, men ekologiskt jordbruk skapar andra värden. Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers

Ett annat exempel på vad LCA-analyser enligt den nya studien som regel missar är giftrester i mark och vattendrag, som är en effekt av kemiska bekämpningsmedel. Dessa används i konventionell odling men inte ekologisk. Mellan år 1990 och 2015 ökade världens totala användning av kemiska bekämpningsmedel med 73 procent.

Inte heller jorderosion eller minskad bördighet tas som regel hänsyn till i LCA-studier, vilket gör att man missar ytterligare fördelar med ekologisk odling, enligt forskarna. De vill därför se en mer finjusterad metod i framtidens livscykelanalyser.

– Dagens LCA-metodik och tillämpningar är helt enkelt inte tillräckligt bra för att utvärdera agroekologiska odlingssystem, såsom ekologiskt jordbruk. Metoden behöver utvecklas och kopplas ihop med andra verktyg för miljöutvärdering för att få fram en mer balanserad bild, säger Christel Cederberg.

Läs artikeln “Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment” i Nature sustainability.

Läs även: Risk för artdöd även med vego (artikel publicerad 13 mars 2020), om en av alla studier som inte gör skillnad på ekologisk och konventionell odling.