Glöd · Debatt

Fi Göteborg: ”Sätt potatis i marken”

Coronapandemin visar oss behovet av beredskap inför kriser, skriver Fi Göteborg.

DEBATT Coronapandemin riktar strålkastarljus på hur vi står rustade inför kriser, vad vi som samhälle har valt att värdera och vad vi har glömt bort. Det finns lärdomar vi kan ta med oss ur denna kris och det finns förändringar vi kan göra. Strålkastarljuset riktas bland annat på vår matförsörjning.

I Göteborg, såsom i andra delar av Sverige, har ”Potatisuppropet” lanserat en kampanj för att öka landets självförsörjningsgrad med lokal och småskalig matproduktion. De pekar på de sköra handelskanaler som vi i Sverige förlitar oss på för invånares matbehov och menar att coronakrisen gör det än mer viktigt att ställa om vår matproduktion. Bakom uppropet finns ett flertal aktörer från civilsamhället och småskaligt jordbruk.

Vi i Feministiskt initiativ Göteborg ger en eloge till ”Potatisuppropet” som visar på människors engagemang för att skapa en hållbar framtid för Sverige. Vi ser att allt mer ansvar för samhällets utveckling och människors välmående lagts på den fria marknaden de senaste decennierna. Där Sverige på 80-talet såg till att vara helt självförsörjande på matens basvaror kan landet i dag endast stå för mindre än halva behovet. Basvaror lagras inte för eventuella kriser. Svenska befolkningens matbehov fylls i dag till stor del av den fria marknaden och beror på fungerande handelskanaler.

Samtidigt bidrar storskalig matproduktion globalt till att lokalbefolkning fördrivs i Brasilien och regnskog skövlas; det bidrar till ökade utsläpp från transporter och ensidiga jordbruk som är dåligt för jordkvalitén. På global nivå finns behov av att reglera de negativa effekterna av storskalig matproduktion och internationell mathandel. På lokal nivå behöver vi öka Sveriges självförsörjningsgrad genom att skala upp stadsnära odling och jordbruk.

Vi i Feministiskt initiativ Göteborg ser att förändringar kan göras nu, med en gång och vi har därför tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet lagt ett rödgrönrosa förslag i kommunstyrelsen gällande stadens självförsörjningsgrad.

Feministiskt initiativ Göteborg ser att vi i det korta perspektivet kan använda enkla lösningar för att uppmuntra till odling så som att dela ut fröer, lökar och potatis. Detta sker redan i andra städer i Europa, bland annat i Paris. För att skapa sammanhållning i en orolig tid föreslår vi att kommunala bostadsbolag förenklar odling genom att låna ut pallkragar, verktyg och ge jord till sina hyresgäster. Vi föreslår att skolor sätter odling på schemat för att skapa en pedagogisk inlärning om ekologisk stadsodling utifrån fantasi, lekfullhet och experimenterande. Detta är enkla insatser för låg kostnad som kan skapa sammanhållning oss människor emellan, ge kunskap om maten vi äter och glädje inför att det vi planterar växer fram allt efter årstidernas gång.

En ökad medvetenhet om hur mat odlas ger också förståelse för att olika årstider ger tillgång till olika mat. Med nyfikenhet kan vi återanpassa vårt ätande till det som naturligt växer för säsongen samtidigt som vi tar tillbaka intressanta sorter av exempelvis rotfrukter som är bortglömda. Vi kan på nytt få lära känna äldre kulturarvssorter med spännande färger och former som lätt kan odlas i vårt klimat utan gifter.

Vi i Feministiskt initiativ ser att på lång sikt behöver vi även avsätta större delar mark för att främja matproduktion. I Göteborg ser vi att centrala platser som i dag används till parkering, exempelvis Kungstorget, istället kan användas för stadsodling. Detta ger gröna oaser i staden som förbättrar luftkvalitén och ökar välmående för allt levande. I Göteborg finns dessutom stora ytor jordbruksmark som i dag inte används till matproduktion. Marken innebär möjligheter och vi förslår att Göteborg arrenderar ut större arealer, exempelvis från markreserv på Hisingen, gratis för odling denna säsong. Staden behöver ställa i ordning mark för odling, resurser behöver avsättas för att stötta start av fler tillsammansodlingar, andelsjordbruk och andra småskaliga jordbruk.

Det finns i dag många goda exempel på stadsnära odling och småjordbruk som staden kan bygga vidare på. Särskilda odlingsmetoder finns att bygga vidare på där odling skapar mervärde och ekosystem byggs upp (till skillnad från ensidiga jordbruk som tär och bryter ner ekosystem). Dessa metoder används inom bland annat skogsträdgårdsodling. Det finns goda möjligheter att sprida kunskap till fler genom att samarbeta med mentorer och nyckelpersoner. Med den lokala matproduktionen vill vi i Feministiskt initiativ Göteborg ställa om vårt samhälle till att bygga på närhetsprincipen där människor och mat har mindre behov att transporteras, där vi skapar meningsfull sysselsättning i närområden och där vi gynnar småskalig företagsamhet som bygger på människors kreativitet.

Låt 2020 vara året då vi inser att politiken ska sätta människors behov framför den fria marknaden! Politiken ska skapa utrymme för människors vilja till innovativa lösningar och kreativitet då vi tillsammans ökar vår självförsörjningsgrad. I coronakrisens kölvatten finns mycket vi har att omprioritera utifrån vad vi i dag tydligt ser är det viktigaste. Däribland finns behovet att prioritera pengar och resurser till lokala produktionskedjor för mat, där odlandet mättar göteborgare och svenskar samtidigt som det på sikt bygger upp viktiga ekosystem. Det är dags att vi sätter potatis i marken och skapar närmre relation till vår mat!