Radar · Integritet

Skolinspektionen: Saknas lagstöd för drogtestkrav

Senast den 1 december 2020 ska Landskrona kommun vidta åtgärder för att säkerställa "fullt och reellt samtycke" till drogtester skriver Skolinspektionen.

Skolinspektionen kräver att en skola i Landskrona omformulerar rutinerna för drogtester rapporterar nyhetsbyrån Siren. Skolor får inte drogtesta elever utan samtycke men enligt en anmälan till myndigheten upplevde en tidigare elev inte drogtestet frivilligt och anmälde senare skolan för kränkande behandling.

Av beslutet från Skolinspektionen, som kom den 2 september, framgår att skolpersonal misstänkte att en elev var narkotikapåverkad. Eleven uppmanades att göra ett drogtest, vilket skolan uppgav var frivilligt, men sa eleven nej skulle det göras en bedömning om den ”kunde utgöra en fara for sig själv och/eller sin omgivning eftersom utbildningen inkluderar praktiska övningar med potentiellt farliga maskiner”.

Enligt eleven utsattes hen för kränkande behandling av skolpersonalen och testet kom senare tillbaka negativt, utan narkotika.

Skolinspektionen, som tog beslut i ärendet, meddelade att kränkande behandling enligt skollagen inte har förekommit.

Säkerställa samtycke

Men myndigheten förelägger kommunen att senast den 1 december 2020 ”vidta åtgärder så att skolan inte utför drogtester av elever i strid med författningarnas krav. I detta ingår att: Säkerställa att det är möjligt att lämna ett fullt och reellt samtycke till drogtest” (2 kap. 6 § regeringsformen och 1 kap. 5 § skollagen).

Regeringsformen slår fast: ”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Det är en grundlagskyddad rättighet i Sverige att inte utsättas för påtvingade kroppsliga ingrepp och till det räknas drogtester.

I Skolinspektionens bedömning står: ”Det saknas lagstöd för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest. Skolor kan därför inte genomföra drogtester av elever utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven och om eleven är minderårig, som huvudregel även från elevens vårdnadshavare”.

År 2015 skrev Ann-Marie Begler, Skolinspektionens dåvarande generaldirektör, debattartikeln Skolinspektionen avråder från drogtester i skolan i Dagens samhälle.

”För att ett fullt och reellt samtycke ska anses föreligga förutsätts att den som begär att ett test ska genomföras inte uppträder på ett sätt som får till följd att någon med fog uppfattar sig vara tvungen att underkasta sig testet.”

Elevernas integritet?

I det specifika fallet anmärker Skolinspektionen inte på skolans policy för drogtester men på att det i samtyckesblanketten vid testet står att om elev ”väljer att inte testa sig kommer eleven inte få delta i praktiska moment eller på arbetsförlagd utbildning”.

Enligt myndigheten får skolan inte utan en individuell bedömning stänga av elever som inte vill testa sig.

Det ”medför en risk för att något reellt samtycke inte kan garanteras då konsekvensen av ett uteblivet samtycke uppges vara att eleven, tills drogtest genomförts, drabbas av en sanktion”, skrev myndigheten i sitt beslut.

Trots att Skolinspektionen avråder inför fler skolor drogtester. Snart ska politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstad ta beslut om att införa drogtester i kommunens gymnasieskolor, rapporterade SVT i går. I förslaget ska elever som misstänks använda droger uppmanas att testa sig. Om testet är positivt kan eleven stängas av men även en elev som vägrar att testas riskerar avstängning.

Nämndens ordförande Christofer Lundholm (M) får frågan: ”Tycker du att ni tar hänsyn till elevernas integritet när ni inför drogtester?”.

– I allra högsta grad tar vi hänsyn till deras integritet eftersom drogtester är helt frivilliga, säger han till SVT.

Han säger att han hoppas att drogtester drivs igenom, trots att ett lagstöd saknas.

Berörda lagar

Skollagen (2010:800)
Av l kap. 5 § framgår bland annat att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Regeringsformen
Av 2 kap. 6 § framgår att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408)
Källa: Riksdagen, Skolinspektionen