Radar · Miljö

Sverige bryter mot EU-lag om fågelskydd

I Sverige ska särskilda skyddsområden avsättas för en rad fåglar, däribland röd glada.

EU-kommissionen varnar Sverige för att inte skydda fåglar och andra arter som riskerar att försvinna inom sitt naturliga utbredningsområde, enligt vad två olika lagar kräver.

”På medlemsstaternas europeiska territorium pågår en ständig försämring av livsmiljöerna, och ett ökande antal vilda arter är allvarligt hotade. Eftersom de hotade livsmiljöerna och arterna utgör en del av gemenskapens naturliga arv och hoten mot dem ofta är av gränsöverskridande karaktär, är det nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem.”

Så formulerades år 1992 vad som sedan kom att bli en EU-lag om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Länderna beslutade att skapa ett sammanhängande ”ekologiskt nät” av särskilda bevarandeområden i Europa, kallat Natura 2000-områden.

Där konstateras även att hoten mot vissa arter är av den karaktär att åtgärderna ska kunna genomföras snabbt.

I dag, år 2020 bedömer EU-kommissionen att det svenska skyddet är otillräckligt. Vi lever varken upp till livsmiljödirektivet eller fågeldirektivet.

Det är varje medlemslands uppgift att utse skyddsområden utifrån uppsatta mål. Sverige saknar ”ett antal” områden, bland annat marina skyddsområden, enligt kommissionen.

Därtill får Sverige kritik för att inte följa EU-lagen om att rena avloppsvatten på rätt sätt.

Sverige har fyra månader på sig att svara på kritiken inom de båda områdena. Annars riskerar vi dras inför rätta i EU-domstolen, rapporterar Europaportalen.

Svenska Natura 2000-områden

I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sju miljoner hektar. En del av dem är också naturreservat eller nationalpark. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige.
Det svenska nätverket omfattar områden som alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar,  Tivedens urskogar och Sarekmassivet.
Exempel på arter som lever i områdena är Läderbaggen i Östergötlands ekhagar, nornan som blommar i norra Sveriges barrskogar och rördrommen i Skånes sjövassar.
Områdena har valts ut av länsstyrelserna i respektive län. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets finns här. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.
Källa: Naturvårdsverket