Zoom

Så många människor är på flykt i världen

2019 fanns 272 miljoner migranter.

Allt fler människor är på flykt i världen. Antalet människor som tvingas fly eller migrera ökar stadigt och många på grund av klimatkrisen. 2018 var 70 miljoner på flykt undan krig och konflikter och 2019 var de 80 miljoner. Men de allra flesta människor – 96,5 procent – bor kvar i sina hemländer.

FN har larmat om att fler människor än någonsin tidigare är på flykt runt om i världen. Orsakerna varierar. De allra flesta som lämnar sina hemländer gör det för att hitta arbete i hög- och medelinkomstländer. Krig, förföljelse och konflikter är andra vanliga orsaker. Men även om allt fler människor lämnar sina hemländer befinner sig 96,5 procent av världens befolkning i sina hemländer, enligt IOM:s årsrapport. När röster kritiska till invandring talar om att Europa invaderas av människor på flykt kan det vara bra att känna till att majoriteten av världens befolkning faktiskt bor kvar i sina hemländer.

Antalet internationella migranter – människor som av olika skäl har lämnat sina hemländer – är 272 miljoner.

¨Det är 3,5 procent av jordens befolkning. År 1995 fanns det 174 miljoner internationella flyktingar och migranter i världen, då 2,8 procent av jordens befolkning. Av de 3,5 procenten av jordens befolkning som lämnat sina hemländer är nästan två tredjedelar migrantarbetare. Av de totalt 272 miljoner människorna som lämnat sina hemländer är drygt 80 miljoner människor på flykt från krig och förföljelse. 80 miljoner människor är den siffra som UNHCR använder 2019, men IOM har i sin rapport även räknat antalet migrantarbetare.

Av de 80 miljoner människor som UNHCR beräknar vara på flykt från krig och förföljelse är 25,9 flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Den som har flyktingstatus har en annan rätt till internationellt skydd än övriga.

I slutet av 2015 fanns det enligt UNHCR 65,3 miljoner flyktingar i världen undan krig och förföljelse – 2019 var de 80 miljoner
I slutet av 2015 fanns det enligt UNHCR 65,3 miljoner flyktingar i världen undan krig och förföljelse – 2019 var de 80 miljoner. På bilden syns ett läger i Jordanien, nära den syriska gränsen. Foto: Raad Adayleh AP/TT

Därför ökar antalet flyktingar och migranter.

Att förutsäga hur många människor som kommer lämna sina hemländer är svårt och siffran har det senaste decenniet vuxit stadigt. Tidigare beräkningar sa att 230 miljoner människor, 2,6 procent av världens befolkning, skulle vara på flykt år 2050. Men den siffran har redan passerats. En orsak till att antalet flyktingar och migranter ökar är att allt färre människor kan återvända hem varje år. I genomsnitt 1,5 miljoner flyktingar kunde under 1990-talet återvända hem varje år. Under det senaste decenniet har antalet som kan återvända hem sjunkit till i genomsnitt 385 000 om året, enligt UNHCR. Kriget i Syrien och den ekonomiska krisen i Venezuela är exempel på nya konflikter som drivit många miljoner människor på flykt. Den allt mer akuta klimatkrisen är en annan orsak till att allt fler människor flyr, även om den som idag flyr på grund av torka, stigande havsnivåer eller extremt väder inte definieras som en flykting, utan snarare som en ekonomisk migrant.

Krig, fattigdom och klimatförändringar – därför flyr människor
De allra flesta som lämnar sina hemländer gör det för att hitta arbete i hög- och medelinkomstländer då arbetstillfällena är få i hemländerna. Krig, förföljelse och konflikt är andra vanliga orsaker. Klimatkrisen orsakar extrema väder, torka och får havsvattennivåer att stiga – något som gör att möjligheterna till försörjning kan hotas.

Syrien, Afghanistan, Yemen och Demokratiska Republiken Kongo är exempel på länder där många medborgare också är på flykt inom landet, de räknas inte in i IOM:s statistik över internationella migranter.

En familj från Venezuela vilar i en skolbyggnad efter att ha flytt till Brasilien
En familj från Venezuela vilar i en skolbyggnad efter att ha flytt till Brasilien. Venezolaner kan ta sig in i Brasilien med  sitt nationella id-kort, men för de som gör det är det svårt att återvända hem - president Nicolas Maduro kallar dem för förrädare. Foto: Eraldo Peres/AP/TT

Hur många barn är på flykt i världen?

31 miljoner barn är på flykt i världen. Av dessa beräknas 13 miljoner vara flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention, 936 000 är asylsökande och och 17 miljoner är på flykt inom sitt hemland. 52 procent av de 25,9 miljoner människor som enligt UNHCR är flyktingar enligt flyktingkonventionen är under 18 år gamla. Barn flyr både ensamma och tillsammans med sina familjer. Under 2015, då många flyktingar anlände i Europa, var det många ensamkommande barn som sökte sig till sverige. Många av dem, 23 000 av totalt 35 000, kom från Afghanistan. 37,9 miljoner människor under 20 år är på flykt utanför sina hemländer, enligt siffror från 2019. År 1990 var 28,4 miljoner unga på flykt. Men trots att antalet har ökat så är det procentuellt färre sett till hur många som totalt är på flykt, från 18,6 till 13,9 procent. Det är oftast en rad olika orsaker som ligger bakom flykten, både för vuxna och barn. Att kategrisera orsaken till flykten som enbart tvångsmässig eller frivillig är både svårt och inget någon tjänar på, skriver IOM i sin rapport.

Ibland är orsaken till migrationen könsbaserad: som den omfattande traffickingen av flickor från Nigeria eller de många unga pojkar som flyr från länder i norra Afrika på grund av fattigdom och i jakt på bättre framtidsutsikter. Barn som migrerar utanför säkra system, som exempelvis kvotflyktingar eller som anhöriginvandring, löper en stor risk att utnyttjas och exploateras.

I centralamerika har antalet barn som flyr från sina hemländer på grund av gängvåld ökat kraftigt sedan 2014. Många av barnen som flyr från länder i centralamerika, framförallt Honduras, El Salvador och Guatemala, kommer till USA där de kan ha stora svårigheter att få en rättssäker asylprövning. Många barn hålls inlåsta. I november 2018 hölls 14 000 barn instängda av amerikanska myndigheter, enligt officiell statistik som IOM tagit del av. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_8.pdf

För barn på flykt är tillgången på utbildning ofta begränsad, vilket får långtgående konsekvenser för barnen. I Cox bazar utanför Bangladesh kust bodde 2018 900 000 rohingyaflyktingar. 620 000 av dem är mellan 4 och 14 år gamla, enligt UNICEF. I området finns 1898 center där 120 000 barn har tillgång till icke-formell utbildning. Det betyder att 482 000, nästan en halv miljon, barn saknar utbildningsmöjligheter.

I 13 år har Israels blockad av Gazaremsan pågått
I 13 år har Israels blockad av Gazaremsan pågått. Palestinier som bor här har sett sina levnadsvillkor försämras, arbetslösheten har stigit och fattigdomen ökat. Inte minst påverkas Gazas många barn och unga. Foto: Khalil Hamra/AP/TT

Hur påverkar klimatkrisen migration och flykt?

Ett av kapitlen i IOM:s rapport handlar om hur klimatkrisen påverkar människor, och hur krisen kan leda till att fler väljer eller tvingas att migrera. En del i världen som redan i dagsläget är starkt påverkade av klimatkrisen är flera små öar i Stilla havet (Small Island Development States, SIDS). Migration från öarna har visat att det mest är unga människor som rör på sig och att det ofta varit till deras fördel. SIDS-öarna har gjort det valfritt för den drabbade befolkningen att välja när eller om de ska flytta. Men i processen kan också olika sårbarheter och ojämlikheter bli synliga. Att stärka möjligheter till utbildning så att framtida migranter kan konkurrera på den globala arbetsmarknaden ingår också i den strategi som ledarna för SIDS-öarna tagit fram, skriver IOM i rapporten.

Att utvärdera vilka risker som finns med klimatkrisens påverkan på olika kustnära samhällen, samhällen drabbade av torka eller extremt väder är viktigt. Värdighet och valfrihet i processer som kan handla om att flytta befolkningar betyder också mycket för resultatet, både för att människor ska behandlas värdigt och för att undvika konflikt. I Fijis riktlinjer står det att omfördelning till andra länder ska vara den sista utvägen.

Idag finns det ingen global överenskommelse om hur världen ska hantera människor som måste fly eller flytta på grund av klimatkrisen. Regionala avtal och bilaterala överenskommelser kan vara till stor hjälp – men bara om det finns länder som säger ja till att acceptera de som på grund av klimatkrisen måste flytta, enligt IOM.

Liberia är ett av flera länder som drabbas hårt när havet stiger
Liberia är ett av flera länder som drabbas hårt när havet stiger. När människor i kustnära samhällen tvingas flytta blir de ofta också av med möjligheter till försörjning. Saltvatten kan också förstöra mark som tidigare odlats. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Varifrån och till vilka länder flyr människor?

Krisen i Venezuela är en av de mest bortglömda, men som starkt bidragit till att siffran människor på flykt stigit globalt de senaste åren. Fram till mitten av 2019 hade 4 miljoner venezolaner lämnat landet till följd av den ekonomiska krisen.

De som lämnar sina hemländer för att arbeta söker sig främst till höginkomstländer. Mönstren för den här typen av migration har funnits länge och kan liknas vid en slags geografiska, ekonomiska och demografiska korridorer. Förenade arabemiraten, Saudiarabien, USA, Frankrike och Ryssland har under många år varit vanliga destinationer för migrantarbetare. Men mellan 2013-2017 ökade migrantarbetare närvaro i medelinkomstländer från 17,5 till 30,5 miljoner. Samtidigt minskade antalet migrantarbetare i höginkomstländerna.

Kriget i Syrien har de senaste tio åren varit den enskilt största orsaken som tvingar människor på flykt. 6,2 miljoner människor är på internflykt i Syrien, som är det land med flest internflyktingar i, och 3,7 miljoner syrier är i Turkiet. Filippinerna är det land där flest människor behövt lämna sina hem på grund av naturkatastrofer och det land som 2018 såg flest nya internflyktingar, 3,8 miljoner.

Något som kanske kan vara förvånande är från vilka länder flest migranter kommer från. 17,5 miljoner indier lever på flykt eller som migrantarbetare utanför landets gränser, följt av Mexiko (11,8 miljoner) och Kina (10,7 miljoner). Under 2016 anlände flest migranter och flyktingar till Tyskland (1,7 miljoner), USA (nästan 1,2 miljoner) och Storbritannien (450 000).

Qatar är ett av de höginkomstländer som många arbetsmigranter söker sig till
Qatar är ett av de höginkomstländer som många arbetsmigranter söker sig till. Arbetsvillkoren är ofta mycket dåliga. Foto: Maya Alleruzzo/AP/TT

Fakta: De vanligaste länderna att fly till och från

De fem vanligaste länderna att migrera från är:
Indien
Mexiko
Kina
Ryssland
Syrien
De fem vanligaste länderna att migrera till är:
USA
Tyskland
Saudiarabien
Ryssland
Förenade arabemiraten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV