Radar · Integritet

Försäkringskassan får bakläxa av regeringen för långsam handläggning

I blåsväder.

Försäkringskassan fick kritik för långsam handläggning, och nu måste myndigheten se över sina handläggningsprocesser. Det gäller framför allt ärenden som rör bedömning av arbetsförmåga.

Försäkringskassan ges i uppdrag av regeringen att identifiera och åtgärda eventuella brister i sin handläggning. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, som publicerades 2018, pekade på brister i ärenden där sjukpenning nekades på grund av att den sökande bedömdes ha förmåga att försörja sig ”i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

– Regeringen ser allvarligt på de brister i handläggningen av sjukpenningärenden som identifierats i utredningen om sjukförsäkringen. Det är viktigt att klarlägga förhållandena och åtgärda eventuella brister. Därför ger vi nu Försäkringskassan detta uppdrag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Efterlyser transparens

Nu måste Försäkringskassan vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga ärenden utreds på ett sätt så att det tydligt framgår hur man drar slutsatsen att det finns ett arbete som den försäkrade kan utföra med normal arbetsprestation och endast viss anpassning. Utredningarna ska också dokumenteras korrekt och förses med adekvata och lättbegripliga motiveringar.

Robert Sjunnebo som är enhetschef för försäkringsrätt vid LO-TCO Rättskydd satt med i referensgruppen för utredningen.

– Det går i dagsläget inte att förstå hur man har gått tillväga för att komma fram till att det finns ett vanligt förekommande arbete, istället ser vi att handläggarna gör en schablonartad bedömning, säger han till Dagens Arena.

Lagen bör stärkas

Försäkringskassan var också den enda remissinstans som intog en kritisk hållning till utredningens samtliga förslag, något som Robert Sjunnebo finner anmärkningsvärt. Men han anser att det också måste till en lagändring.

– I slutändan är det en bara en lagreglering som kan adressera grunden till problemet och det är bland annat att Försäkringskassan inte har någon laglig skyldighet att pröva arbetsförmågan mot konkret angivna typer av arbeten, säger Sjunnebo till Dagens Arena.

Låg kunskap om psykisk ohälsa

Ulrika Havossar, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, förklarar att handläggarna möter en alltmer komplex sjukdomsbild, där en stor andel handlar om psykisk ohälsa.

– Kunskaperna i samhället kring behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är idag tyvärr svaga. Utredningsuppgiften har helt enkelt blivit svårare. Svårare för oss, men även för andra aktörer som arbetar med uppgiften att få människor tillbaka i arbete efter sjukdom. Med anledning av detta har vi helt klart ett arbete att göra för att utveckla processerna kring detta.

Försäkringskassan ska delredovisa vidtagna och planerade åtgärder till Socialdepartementet senast den 15 november 2020, och slutredovisning ska ske den 15 augusti 2021.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV