Radar · Migration

Högre självmordsrisk bland äldre kvinnor födda utanför Norden

Självmordsstatistiken visar på tydliga skillnader mellan olika grupper.

Tillhör du gruppen äldre kvinnor med obehandlad depression så är risken för självmord högre om du är född utanför Norden än om du är svenskfödd. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

– Våra resultat visar på behovet av innovativa folkhälsoinsatser för att möta behoven hos utlandsfödda äldre vuxna, speciellt kvinnor, säger Khedidja Hedna, forskare vid AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, i en artikel från Göteborgs universitet.

Hon är förstaförfattare till artikeln som publicerats i European Journal of Public Health och som belyser skilnaderna i självmordsstatiskik bland gruppen personer över 75 år. Denna grupp har en relativt hög andel självmord jämfört med yngre grupper, men trots det finns det inte många studier gjorda på ämnet.

I studien jämförde man olika nationella befolkningsregister med över 1,4 miljoner personer över 75 år. Dessa följdes under upp till åtta år och under perioden dog 1 305 personer till följd av självmord: 907 män och 398 kvinnor.

Av kvinnorna som begick självmord hade 164 en obehandlad depression, och 42 av de totalt 398 kvinnorna var födda utanför Norden. Självmordsrisken var förhöjd hos äldre invandrarkvinnor, och risken var särskilt hög bland dem utan läkemedelsbehandling för depression.

Man såg också att bland kvinnor som tog antidepressiva medel så var självmordsrisken högre för de som haft högstatusjobb före pensioneringen. Bland män såg man istället en förhöjd risk bland de som inte behandlades för depression och som haft manuella jobb.

Man kunde också se en annan skillnad mellan könen, nämligen att gifta män hade lägre självmordsrisk än ogifta män, vare sig man behandlades för depression eller ej. Denna skillnad sågs inte hos kvinnorna.

Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, har lett studien och menar att den visar på könsskillnader som bör hanteras olika.

– Resultaten kan hjälpa till att skräddarsy könsspecifika självmordsförebyggande strategier i den psykiatriska vården, primärvården och socialtjänsten, säger hon i artikeln.

Studien understryker också behovet av uppsökande sjukvård.

– Särskilt för äldre kvinnor födda utanför Norden, samt för äldre män, som också kan behöva åtgärder för att minska social isolering.