Radar · Miljö

Klimatpolitiska rådet: Politiken följer inte lagen

Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet, presenterar sin årliga rapport om regeringens klimatpolitiska handlingsplan och dess samlade politik vid en pressträff i Stockholm.

Sveriges klimatpolitik räcker inte till, och regeringens klimatpolitiska handlingsplan uppfyller inte lagen. Det är budskapet från Klimatpolitiska rådet som i dag släppte sin årsrapport.

I fjol konstaterade klimatpolitiska rådet att utsläppsminskningarna går för långsamt, och att regeringens politik är otillräcklig för att nå målet om att Sverige ska vara fossilfritt 2045.

– Tyvärr är denna bild nu ett år efteråt oförändrad. Det vill säga de beslut som regeringen fattat under året ändrar inte kurvan av utsläppsminskningar, utan gapet mot målet är i stort sett oförändrat, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde inledningsvis, under dagens pressträff om rådets årsrapport.

Enligt Sveriges nya klimatlag ska regeringen varje år ge en rapport för vad man gjort för att uppnå klimatmålen, och varje ny regering ska presentera en handlingsplan för sin mandatperiod, där man förklarar hur målen ska nås framöver. Vår nuvarande regerings handlingsplan är den första sedan lagen trädde i kraft.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende opolitiskt och tvärvetenskapligt organ som ska granska om sittande regering gör det de ska enligt lagen. Deras korta svar i årets rapport är: Nej.

– Vår bedömning är att vi inte når våra klimatmål. Sverige har goda förutsättningar för att nå dem, men nuvarande politik räcker inte, och beslut som har fattats under året förändrar inte den bilden. Därtill uppfyller regeringens redovisning av fattade beslut inte lagens krav, i och med att den inte redovisar den samlade effekten av de fattade besluten för att uppnå målen, säger Ingrid Bonde.

"Planen är ingen plan"

Regeringens handlingsplan får svidande kritik. ”Planen är ingen plan” är rubriken på pressträffens powerpoint-presentation.

– Vår första rekommendation är att göra om planen till en riktig plan, säger rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna.

– För att bli en riktig plan behöver arbetet konkretiseras och arbetet behöver genomföras mycket fortare, säger Ingrid Bonde.

Politiken behöver förutom redan nämnda effektbedömning konkretiseras med ansvarsfördelning och tidssättning för olika åtgärder, enligt rådet.

Ansvaret för det klimatpolitiska arbete måste därtill stärkas och breddas i regeringen, säger Johan Kuylenstierna:

– Klimatmålen och klimatpolitiska ramverket är inte ett ansvar enbart under miljödepartementet utan den samlade regeringen är ansvarig. Här finns en problematik, att klimatpolitik förknippas med miljöpolitik och inte den samlade politiken.

Dras inför domstol?

Vad innebär det då att regeringens politik inte följer lagen? Ingrid Bonde påpekar att England och Nederländerna i domstol prövat om regeringens åtgärder ligger i linje med ländernas klimatlagar.

Om så kan bli fallet även i Sverige återstår att se.

– Vi förutsätter att regeringen tar till sig detta eftersom det är lag, säger Ingrid Bonde.

I eftermiddag överlämnas Klimatpolitiska rådets rapport till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Läs Klimatpolitiska rådets Rapport 2020 här.

Läs regeringens handlingsplan En samlad politik för klimatet här