Glöd · Debatt

”Vart ska vargarna ta vägen?”

När skogen avverkas blir vargarna hemlösa, skriver Robin Andersson.

DEBATT Skogsavverkning leder till mer än död skog, vilda djur flyr i panik och blir hemlösa. Skogsavverkning lämnar inte bara en sargad natur efter sig, den drabbar många av de djurarter som lever där. Deras livsutrymmen krymper och förstörs av människan. Även i områden där fridlysta djur som vargen valt att slå sig ner och leva i skövlas utan minsta eftertanke, eller finns där ibland en baktanke?!

Oavsett vad man tycker om kalhyggen är det ett faktum att det största hotet mot de rödlistade och hotade arterna är just avverkning med dagens intensiva skogsbruksmetoder. I synnerhet som cirka 200 000 hektar avverkas varje år.

Att artskyddsbestämmelserna i EU:s naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet (som för övrigt har varit gällande i Sverige sedan mitten av 90-talet) efter drygt 20 år har börjat tillämpas vid skogsbruksåtgärder först senare tid är märkligt. Detta genom artskyddsförordningen.

Artskyddet är ett förbud som sätter ramar för markanvändningen. Äganderätt betyder inte per definition att man har en fri förfoganderätt. Rätten begränsas genom regelverk, och brukande av skog måste ske lagligt i enlighet till rådande miljölagstiftning.

I år har 0,013 procent (8 st) av alla avverkningsanmälningar resulterat i ett förbud enligt artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen tar årligen emot cirka 60 000 anmälningar om avverkning.

Nu är det skogsavverkning med bullrande maskiner på Molstabergs ägor i Gnesta. De odlade gran- och tallåkrarna är mogna att bli virke.

Habitat för vilda djur krymper över hela världen men Sverige är nog i topp på minst orörda skogar. Har vi glömt naturvärden och de vilda djuren? För dem är skogen ett hem.

Vi kan inget göra mot överheten och penningbegäret. Stora markägare tycks göra vad de vill. Det gäller stora arealer och därmed stora pengar. Molstabergs säteris historia med attackerade får från tilliggande Sjundareviret har varit en nagel i ögat under en längre tid, får så väl de som är för eller emot varg i våra skogar. Nu skräms de vargarna av oljud i skogen och flyr mot bebyggelse och lugnare områden. Och mot Molstabergs säteri. Nästan episkt.

Risken är överhängande att de kommer att anses för närgångna, men vad ska vargarna göra? En trolig effekt är att det kan komma att leda till skyddsjakt på vargarna. För att de i steg ett blev skrämda från sitt hem i skogen av människans avverkningsmaskiner.

En del vill skrämma vargarna bort från bebyggelse med alla möjliga medel vilket i sig är en bra tanke, men det kräver organisation så det inte istället blir värre än vad det redan är. Deras motpol, det vill säga  en riksbekant nollvisionär när det gäller varg, får i en tv-intervju uttrycka sin ”oro”.

Finns det inga gränser för hur vansinnigt människans framfart påverkar vår natur, den som vi älskar och värnar om? Eller hur var det?