Radar · Miljö

Fiskar inte vimsiga på grund av havsförsurning

Korallrev i Australien, tidigare har studier visat på förändrat beteende hos korallfiskar på grund av havsförsurning - men det är resultat som nu tillbakavisas.

Värmeböljor kan få koraller att blekas och ekosystemen att dö ut – länge har forskare också trott att ökad havsförsurning får korallfiskar att bli vimsiga. Men det kan en ny studie i Nature nu tillbakavisa.

En tredjedel av den koldioxid som släpps ut absorberas av världshaven, vilket leder till att PH-halten sjunker när gasen reagerar med vatten och bildar kolsyra. Korallfiskar har i tidigare studier visat sig bli kraftigt påverkade av ökad havsförsurning genom att bland annat attraheras av en rovfisks lukt – istället för att fly.

I tidigare rapporter har det också beskrivits hur det surare havet påverkat fiskarnas luktsinne, hörsel och syn, men också genom hyperaktivitet, djärvhet och oro.

Samtidigt har andra studier kunnat visa att fiskar kan hantera höga halter av koldioxid, vilket fick ett internationellt forskarlag att göra om experimenten.

900 fiskar deltog

Samma metodik användes som i de tidigare studierna, samma arter, samma insamlande – men resultaten kunde inte upprepas. Trots försök under tre år där 900 fiskar testades.

– Så långt som möjligt analyserade vi våra videoinspelningar med hjälp av automatiserad spårningsprogramvara – för att minimera antalet subjektiva bedömningar gjorda av observatörer. Vi har också gjort rådata och analyskod tillgängliga för andra forskare, säger Josefin Sundin, som idag är forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser i ett uttalande.

– Vi förutsatte att de tidigare resultaten skulle bli lätta att upprepa, eftersom de var så starka och tydliga. I stället fann vi genomgående att fiskarna betedde sig helt normalt när de utsattes för koldioxidhalter i nivå med vad vi förväntar oss att ha vid nästa sekelskifte, säger artikelns huvudförfattare Timothy Clark, från Deakin University i Australien.

Väcker frågor

Att resultat spridits som uppenbarligen varit fel, väcker frågor, skriver forskarna.

– Skillnaderna mellan våra resultat och de flesta artiklar som redovisar mindre beteendeförändringar hos fisk vid förhöjda halter av koldioxid skulle kunna bero på att det använts få fiskar i de tidigare studierna och att det funnits andra metodologiska eller analytiska svagheter. Men vi kan inte förstå skillnaderna mellan våra resultat och de studier som visat extremt stora beteendeförändringar och liten variation i experiment som gjorts med många fiskar, säger Josefin Sundin.

Andra svårigheter väntar

Samtidigt betonar forskarna – att även om just försurning inte bidrar till förändrat beteende, kan de vänta sig en rad andra svårigheter – till följd av den globala uppvärmningen och höga koldioxidhalter.

”Utsläpp av koldioxid leder till havsförsurning och global uppvärmning och även till mer intensiva värmeböljor. Havsförsurningen kan bli ödesdiger för koralldjur och andra organismer som använder kalciumkarbonat för att bilda skelett eller skal, och förhöjda temperaturer kan leda till att koraller bleks och dör. Sådana följder har påvisats i åtskilliga studier gjorda av en rad olika forskarlag, vilket innebär att det råder konsensus i forskarsamhället kring dessa negativa effekter”, skriver de.