Radar · Miljö

Ny studie: Fler pandemier när natur förstörs

När natur förstörs, till exempel för att bygga nya bostadsområden, ökar mängden mindre djur och även smittorna bland dem, enligt en ny studie.

Att råttor och fladdermöss kan smitta människor med sjukdomar är inget nytt. Men nu visar en ny studie att det till stor del är människans fel. Ju mer natur vi förstör, desto fler djur smittas och riskerar att föra över smittan till människor. 

Det är forskare vid bland annat Cary Institute of Ecosystem Studies, USA som nu varnar för att pandemier i stil med Covid-19 kan öka i takt med att vi människor saboterar naturliga ekosystem.

Både FN och Världshälsoorganisationen WHO har vid upprepade tillfällen under våren påpekat att vi behöver hantera själva orsaken till utbrott av pandemier – inte bara symptomen på hälsa och ekonomi. Men hur vi ska kunna minska pandemierna är en svår nöt att knäcka, eftersom de hänger ihop med den ökade urbaniseringen och att vi människor blir allt fler, något forskare nu för första gången har kunnat visa. Det finns ett direkt samband mellan naturförstöring och spridning av smittor bland djur, visar den nya studie som publicerades den 5 augusti. Smittor som skulle kunna orsaka pandemier.

Ökade med 250 procent

Forskarna bakom studien, som publicerats i tidskriften Nature, har tittat på nästan 7000 livsområden för djur, på sex kontinenter. De har sett att där natur omvandlas till jordbrukslandskap eller bostadsområden, försvinner ofta större djurarter helt. Samtidigt gynnas mindre, mer anpassningsbara djur som lätt kan överföra smittor till människor. Forskarna såg att populationerna av djur med smittor var upp till 2,5 gånger större i den här typen av områden, och att djur som bar på smittor ökade med upp till 70 procent jämfört med i orörda områden. I kombination med att människor flyttar in blir det riskabelt.

Den nya forskningen är den första att visa hur förstörelsen av naturmiljöer leder till förändringar som ökar risken för zoonotiska sjukdomsutbrott.
– Utbrottet av Covid-19 har fått världen att vakna upp inför hotet som smittor från djur ställer människor inför, säger Richard Ostfeld vid Cary Institute of Ecosystem Studies, och Felicia Keesing vid Bard College, till tidningen Nature, och fortsätter:

– Med det kom en utbredd missuppfattning att naturen är den största källan till sjukdomar som sprids från djur. Den här forskningen erbjuder en viktig rättelse: de största hoten från zoonotiska smittor uppstår när naturområden omvandlas till odlingsytor, beten och urbana områden. Det kunde forskarna tydligt visa på.

Mer än hälften av ytan redan påverkad

Människan har redan påverkat mer än hälften av jordens beboeliga yta. Forskarnas lite uppgivna approach är att eftersom utvecklingen kommer att fortgå, är det enda vi kan göra helt enkelt att trappa upp övervakningen av sjukdomsutbrott och tillgången till sjukvård i de områden där landomvandlingen sker.

Även WWF har nyligen tagit fram en rapport om kopplingen mellan naturförstörelse och pandemier.

Där pekar organisationen på att en rad åtgärder behövs för att hindra och mildra sjukdomsutbrott. Bland annat krävs en större medvetenhet om hälsa och miljö, stopp för högriskmarknader för vilda djur, förbättrad övervakning och reglering av livsmedelshantering, minskad köttkonsumtion och avveckling av ohållbara jordbruksmetoder.

Här hittar du studien i Nature: Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems