Radar · Nyheter

Friskolor säger nej till regler om ökad insyn

Nya insynsregler för friskolor? Nej, säger stora friskoleföreträdare.

Friskolekoncerner och Friskolornas riksförbund säger bestämt nej till att offentlighetsprincipen ska gälla för fristående skolor på samma sätt som för kommunala skolor.
En sådan lagändring riskerar att leda till färre friskolor, hävdar Academedia.

Den förra regeringen aviserade en lagändring om samma möjlighet till insyn i fristående skolor som i kommunala skolor. Ett lagförslag om allmänhetens rätt att begära ut friskolors handlingar skickades förra våren till Lagrådet – som gav bakläxa. Lagrådet ville ha tydligare besked om offentlighetsprincipen och bestämmelserna för börsnoterade skolföretag går att kombinera.

Regeringen lät analysera lagförslaget en gång till och slutsatsen, presenterad i en promemoria tidigare i år, var att de olika regelverken inte behöver krocka. Börsbolag kan lyda under offentlighetsprincipen utan att tvingas röja insiderinformation.

Tummen ner

Men tunga representanter för friskolorna gör tummen ned i sina remissvar. De sätter frågetecken för slutsatserna i promemorian och menar att frågan inte har analyserats tillräckligt djupt. Men de ser också andra hinder.

Börsnoterade Academedia, med cirka 17 500 anställda, skriver att offentlighetsprincipen i friskolor skulle innebära en ren förlust för både den enskilde aktören och samhället. Koncernen syftar på den administrativa börda som skulle läggas på många friskolor som saknar den kapacitet och kompetens som de kommunala förvaltningarna har. De som riskerar att drabbas i slutändan är eleverna, enligt Academedia.

Internationella Engelska skolan skriver att offentlighetsprincipen inte garanterar öppenhet, och pekar på att det är ”oerhört svårt” att få ut begriplig ekonomisk redovisning om kommunernas skolverksamhet.

Friskolebolag lämnar redan i dag ut sin ekonomiska information och detta tillsammans med Skolinspektionens granskningar innebär att kravet på insyn redan är väl tillgodosett, enligt Engelska skolan.

Sekretess

Friskolornas Riksförbund anser också att det redan finns en stor öppenhet från friskolornas sida och att en lagändring inte skulle öka insynen. Flertalet uppgifter skulle ändå beläggas med sekretess, med hänsyn till enskildas integritet och skydd för företagshemligheter. Bolaget Atvexa varnar däremot för ett missbruk av offentlighetsprincipen, ”också för att inskaffa information som inte delges alla aktieägare”.
Idéburna skolors riksförbund har dock inga invändningar och lärarfacken säger ja – samma insynsregler ska gälla oavsett huvudman. Det är också vad utbildningsminister Anna Ekström (S) betonar.

– Offentlighetsprincipen har tjänat Sverige väldigt väl under lång tid. För mig är det självklart att den ska ge insyn i verksamhet som skattebetalarna finansierar, säger hon.
Men hur och när regeringen går vidare är oklart.
Offentlighetsprincipen i skolan är en viktig fråga, men hur det här ska förverkligas är något vi bereder just nu i regeringskansliet, säger Anna Ekström.

Hon pekar på att det slutits en bred politisk överenskommelse om att offentlighetsprincip ska gälla i friskolor. Men när den slöts fanns inte skolbolag på börsen. Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor.

Fakta: Insyn i fristående skolor

Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Förslaget byggde på en överenskommelse mellan de fyra allianspartierna, S och MP.

Året därpå, 2014, fick en utredning se över hur offentlighetsprincipen i praktiken skulle införas, och den lämnade sitt betänkande 2015.

Parallellt med Friskolekommitténs arbete utreddes meddelarskydd för anställda i friskolebolag men också i offentligt finansierade bolag inom vård och omsorg.
En ny lag om meddelarskydd för dessa grupper trädde i kraft sommaren 2017.

I februari i fjol lämnade regeringen sitt lagförslag om offentlighetsprincip i fristående skolor till Lagrådet.
Friskolornas Riksförbund gjorde Lagrådet uppmärksamt på att regelverken för börsbolag, med detaljerade krav på informationsgivning, inte hade utretts.

Lagrådet instämde och skickade tillbaka förslaget till regeringen.

Academedia AB var den första skolkoncern som börsintroducerades. Det skedde sommaren 2016.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV