Radar · Nyheter

”Normen gynnas alltid”

Insatser mot segregation är inte jämställda. Utlandsfödda kvinnor har de tuffaste villkoren, men män får oftare del av de åtgärder som samhället sätter in, enligt Sveriges kvinnolobby

Dålig hälsa, trångboddhet, svag ekonomi, utsatthet för våld och hot. Organisationen Sveriges kvinnolobby har undersökt livsvillkoren för utlandsfödda kvinnor utifrån de sex jämställdhetspolitiska målen. De konstaterar att gruppen ligger klart sämre till än både utlandsfödda män och kvinnor – och män med svensk bakgrund – på alla områden utom utbildning, där kvinnorna klarar sig något bättre.

Men också insatser mot segregation är ojämställda, enligt Sveriges kvinnolobbys rapport som bygger på deras tidigare kartläggning på uppdrag av Delegationen mot segregation. Trots att kvinnornas livsvillkor är sämre, kommer samhällets insatser oftare män till godo. Exempelvis försörjer sig kvinnor i lägre utsträckning genom arbete, medan män får större del av samhällets insatser för etablering på arbetsmarknaden.

– Om man inte har ett aktivt jämställdhetsperspektiv kommer den grupp som tillhör normen alltid att gynnas, säger Emma Ley på Sveriges kvinnolobby.

En jämnare fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet är en nyckel för att förändra bilden, menar Sveriges kvinnolobby. För att uppnå det föreslår man bland annat individualiserad föräldraförsäkring och kostnadsfri allmän förskola från två års ålder.

– Det skulle öppna upp för kvinnors etablering på arbetsmarknaden och möjliggöra ekonomisk självständighet, säger Emma Ley.

I rapporten vittnar utlandsfödda kvinnor om att samhället inte pratar direkt med dem om vad de behöver. För att förändra det krävs mer samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, enligt Sveriges kvinnolobby.

Ett exempel som lyfts fram i rapporten är arbetet i Malmö med att göra det offentliga rummet mer tryggt och jämställt. Genom att kommunen samarbetat med organisationen Tjejer i förening har man nått målgruppen och fått syn på behoven. Det har bland annat mynnat ut i Krut, en mötesplats för unga på stadsbiblioteket.

Att kombinera insatser som riktar sig enbart till kvinnor med könsblandade verksamheter är också lyckosamt, menar Sveriges kvinnolobby.

– Det är viktigt med en trygg atmosfär där kvinnor kan dela sina erfarenheter, men också att involvera män i jämställdhetsarbetet, säger Emma Ley.