Energi · I blickfånget

Han kämpar för naturen

”Trots allt känner jag hopp.

Journalisten Chris Ceder har haft ett miljöengagemang hela livet. Nu försöker han stoppa exploateringen av en liten lövskog i Göteborgsstadsdelen Askim.

Välenskogen är klädd i vinterskrud. De gamla sälgarnas grenar är täckta av snö och när Chris Ceder svänger av från promenadstråket får vi pulsa fram mellan träden. Förutom knarrandet under stövlarna hörs bara fågelsång. Ljudet från trafiken ett stenkast bort når inte in hit. Platsen är en oas för både för människor och djur; spåren i snön vittnar om att vi inte är ensamma här.

– Hare och rådjur. Tidigare fanns även vildsvin och en bäver i området men de har skjutits av, säger Chris.

Han kan naturen i Välen, som han har kämpat aktivt för i mer än tio år. Delar av Välen är naturskyddade sedan 2014. Övrig yta vill Göteborgs stad, med länsstyrelsens godkännande, avverka. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen av både Chris och Naturskyddsföreningen.

– Vi har inlett en dialog med politiker i Göteborg och anställda på kretsloppsförvaltningen. Responsen är positiv från flera håll. Men en samordning mellan olika kommunala förvaltningar i beslutsprocesserna saknas. Vissa säger att vi ska bevara, vissa att vi ska bygga.

Chris menar att Välen måste bevaras som en helhet eftersom områdets natur under årens lopp har utvecklats till ett variationsrikt landskap med en hög biologisk mångfald. 223 fågelarter har dokumenterats i Välen sedan 60-talet, bland annat den sällsynta mindre hackspetten som behöver träd att bygga bon i.

– Länsstyrelsen anser att förlusten av ett häckningspar inte påverkar fågelns bevarandestatus. Men argumentet är cyniskt, eftersom det är ovanligt med mer än ett par per område. Fåglar har funnits i hundra miljoner år, men på bara några få decennier har bestånden minskat kraftigt. Många arter är på gränsen att försvinna. I en stor stad som Göteborg, där inga jätteskogar finns, måste vi värna om det vi har, säger Chris.

I den här trädet har Välens mindre hackspett gjort hål för att jaga efter insekter
I den här trädet har Välens mindre hackspett gjort hål för att jaga efter insekter. Foto: Mariana Viktoria. 

Oljekatastrof

När förorenad snö dumpades i Välen 2010, var Chris en av de första på plats.

– Varenda gångväg var blockerad av illaluktande högar. Gamla människor som bodde i området kunde inte ta sig till bussen, utan fick vända hem igen. Jag dokumenterade och skrev till alla ledamöter i kommunfullmäktige. Det fick effekt, men det tog två år innan snödumpningen upphörde.

I somras fokuserade Chris till stor del på oljekatastrofen i Stora Ån, som börjar i Mölndalsån och rinner ut i Askimsviken.

– Vegetabilisk olja rann ut i stora mängder från en kulvert i nästan två veckor innan försök gjordes att täppa till läckan. Oljan sögs upp på några få ställen och länsar lades ut, men det var otillräckligt. Den fyra kilometer långa ån borde ha sanerats helt. Nedkletade gäss och änder kämpade för sina liv och många fåglar omkom. Man kan befara att även fisklivet slogs ut under de fyra månader som utsläppet varade. Och detta är bara en incident av många; 2004 breddade man ett avlopp vilket fick till följd att bajs och tamponger från hela Frölunda rann ut i ån under ett års tid.

Allt hänger ihop

Allt i ekosystemet hänger ihop, därför är avsaknaden av ett helikopterperspektiv ett problem, inte bara i Göteborg utan även globalt. Chris refererar till en undersökning i Tyskland som gjordes under 27 år och som visar att antalet insekter har minskat med 76 procent. Det innebär att mängden fåglar också minskar eftersom de inte får mat.

– I Alperna har glaciärerna minskat till hälften i storlek sedan 1850-talet och en del av de stora floderna i Mellaneuropa är inte farbara sedan förra sommaren. Ett annat allvarligt problem som inte uppmärksammas är att vi utarmar världens sandresurser för att tillverka betong. När en tredjedel av alla levande djur och växter hotas av klimatförändringar måste vi arbeta även lokalt med hållbara förändringar. I Göteborg har vi tolv miljömål, men vi lever inte upp till dem.

Solen tittar fram mellan träden i Välenskogen. Det gnistrar i snön, och Chris rör respektfullt vid en trädstam för att visa hålen en hackspett gjort i jakten på insekter. Han berättar också om hur viktiga buskagen är, som boplats för näktergalen. Allt detta är enligt Chris värt att värna om, och hans uppgift som miljöaktivist och undersökande journalist är att rikta kritik mot rätt instans och slå larm, oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som brister. Han gör det i stort sett på egen hand – ”Göteborgs Fria röst”, som han kallar sig, är passande.

– Det är svårt för civila aktivister i samhället att komma till tals. Men det går! Jag använder mig av ett lättillgängligt språk för att nå ut till människor via Facebook och min hemsida. Stödet från privatpersoner betyder mycket. Till vandringarna som jag anordnar i Välen på lördagar kommer människor från hela staden. Och så gott som all respons jag får på mitt arbete är positiv.

Varit med länge

Chris, som i dag är 45 år, har haft med sig sitt engagemang länge. Under mer än 30 års tid har även hans mamma aktivt värnat om Välen, bland annat genom att protestera mot planerna på en tennisklubb. Men från början hade Chris inte alls tänkt att bli undersökande journalist inom miljöfrågor. Han studerade marinbiologi och efter avslutad utbildning gjorde han ett projektarbete om bottenfaunan i en fjord i norra Bohuslän. Han var dock inte säker på att det var rätt för honom och gav sig därför ut i världen. Under en period jobbade han som volontär i ett flyktingläger i Palestina. Väl hemma i Göteborg igen började han vikariera som lärare i grundskolan. Men en av resorna, till en by i rumänska Transsylvanien, hade gjort ett speciellt intryck. I byn levde man med en hållbar livsstil. Väldigt lite hade ändrats i kulturlandskapet sedan medeltiden, vilket i dag innebär att naturen är en av de mest artrika miljöerna i Europa.

– I denna intakta miljö finns djurarter som vi är beroende av för mångfalden, men som vi saknar på många andra håll. Fastän situationen är på väg att ändras även där känner jag hopp. Vi blir fler och fler som inser allvaret, säger Chris.

Han har två stora förebilder inom miljöaktivismen, båda verksamma i USA.

– John Muir arbetade på 1800-talet för att naturen skulle lämnas orörd. Han vandrade långa sträckor till fots genom landskapet och gjorde skisser över naturen. Han var en verklig pionjär inom naturskydd, även om det för hans del handlade mer om skönhetsvärdet än miljövård.

Arbetet ger kraft

Muir är en central gestalt i etableringen och expansionen av nationalparker som Yosemite och Sequoia National Park. President Roosevelt gjorde en tredagarsfärd tillsammans med Muir genom Yosemite och blev så tagen att han därefter grundade fyra nya nationalparker. Även Frederick Law Olmsted är en källa till inspiration för Chris. Han var landskapsarkitekt och låg bland annat bakom Central Park i New York. Och i Göteborg fortsätter Chris sitt arbete i deras anda:

– Kopplingen mellan människa, djur och natur blir tydlig när jag matar småfåglar i trädgården hemma. Alla varelser ska ges samma kärlek och ha samma möjlighet till ett värdefullt liv. Mitt arbete för det påverkar lokalt. Det ger mig kraft.

Göteborgs 12 miljömål

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker
Levande skogar
God bebyggd miljö

Välens naturreservat

Välen är beläget längst in i Askimsviken. Området har ett fågeltorn, en naturstig och en tidsstig. Där finns bland annat våtmarker, ängar och skog. Fornlämningar finns också från 8 000 år gamla boplatser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV