Radar · Nyheter

En miljon hektar regnskog kan återplanteras

I takt med att klimatkrisen blir mer akut ökar också behovet av att fånga in koldioxid från atmosfären. Två färska studier pekar på möjligheten att återställa skog.

Medan teknik för att fånga in koldioxid från atmosfären eller begrava den i berggrunden fortfarande är i sin linda – framstår trädplantering som ett alltmer attraktivt alternativ. 

I två omfattande studier har forskare tittat på möjligheten. 

I en studie som publicerades i Science den 5 juli skulle andelen skog i världen kunna öka med 25 procent – utan att ta urbana områden eller jordbruksmark i anspråk.

Det skulle innebära 500 billioner nya träd. Vid mogen ålder skulle de kunna fånga upp till 200 gigaton av koldioxid. Det skulle i så fall innebära en betydande andel av koldioxiden i atmosfären.

Samtidigt höjer forskarna ett varningens finger. I takt med att planeten hettas upp, minskar också områdena där skog går att återställa eller plantera.

I en annan ny studie i den vetenskapliga tidskriften Science advances har forskare tittat på möjligheten att återbeskoga platser där regnskog förlorats. 

Genom att studera satellitbilder har de kommit fram till att upp till en miljon kvadratkilometerskog skulle kunna återskapas i vad de kallar tropiska ”hot spots”. Områden där återbeskogning skulle kunna ske till relativt låg kostnad samtidigt som det skulle föra med sig stora vinster i fråga om koldioxidupptagning och biodiversitet. 

Bästa förutsättningarna fanns i Rwanda, Uganda, Burundi, Togo, Sudan och Madagaskar. Totalt skulle alla ”hot spots” runt om i världen utgöra en yta lika stor som Sverige och Spanien sammanslaget.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV