Radar · Miljö

Miljörörelsen inte nöjda med SKB:s svar om slutförvar

SKB planerar att bygga ett utbyggt slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall (SFR), bland annat för att ta han om rivningsavfall från det nedlagda kärnkraftsverket Barsebäck, vars sista reaktor stängdes 2005.

Hur lång tid det tar innan radioaktivitet läcker ut från ett utbyggt SFR har varit den största tvistefrågan mellan Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). När huvudförhandlingen i Mark och miljödomstolen avslutats, kvarstår frågetecknen, enligt MKG.

Ända sedan SKB lämnade in en ansökan om att bygga ut förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) 2014 har den skickats mellan olika remissinstanser som fått ge sin syn på saken. SKB har svarat och fått nya gensvar, varpå det byråkratiska maskineriet malt.

Kulmen på tillståndsprocessen utspelade sig de senaste dagarna. Då möttes myndighetsrepresentanter, SKB och miljörörelser i rätten.

– Vi tycker fortfarande inte att underlaget är tillräckligt, sa Johan Swahn kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning till Syre när förhandlingarna inleddes. 

Bland annat framförde han invändningar mot placeringen av SFR, som i dag ligger 50 meter under Östersjöns havsbotten.

– När vattnet med tiden börjar läcka ut flyter radioaktiviteten med, då är 50 meter ingenting, sa Johan Swahn och berättade att han befarade att radioaktivitet kan komma att läcka betydligt snarare än SKB uppgett.

Men i rätten gav SKB mothugg. Den utbyggda anläggningen kommer att ligga på 120 meter under havsbotten, vilket är fullt tillräckligt, enligt Peter Larsson, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

– Efter 400 år kan det komma ut små mängder kol 14, det ligger under alla gränsvärden som finns för detta, det är otroligt små mängder och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens riskkriterier för människa och miljö.

Syre: MKG har framfört att det finns risk att miljön tar skada om radioaktivitet läcker ut tidigare än ni uppgett – hur ser ni på det?

– Vår säkerhetsanalys visar att anläggningen uppfyller de krav som ställs för påverkan på människa och miljö, både innan och efter förslutning. Vår analys är gjord efter det kärntekniska regelverket och har tittat på olika scenarier, så som olika klimatscenarier och tagit hänsyn till olika geologiska och biosfäriska förändringar. 

MKG inte nöjda med säkerhetsanalysen

Men Johan Swahn på MKG anser inte att säkerhetsanalysen är utförlig nog. En fråga har inte utträtts tillräckligt anser han. I berget ovanför SFR och den tilltänkta utbyggnaden rinner regionala grundvattenströmmar som Johan Swahn misstänker kan bidra till att radioaktivitet läcker ut från förvaret långt tidigare än vad SKB uppgett.

– Jag kan ha fel men i så fall vill jag att de visar att jag har det och det har de inte gjort, säger Johan Swahn. 

Peter Larsson på SKB svarar att han känner sig trygg med den säkerhetsanalys som gjorts. Ansökan har också tillstyrkts av Strålsäkerhetsmyndigheten, kommunen och länsstyrelsen, säger han.

– Jag är säker på att det här är rätt väg för att ta hand om rivningsavfallet, säger han. 

Det som Mark- och miljödomstolen nu ska ta ställning till är om ansökan är förenlig med miljöbalken. Senare under hösten väntas Strålsäkerhetsmyndigheten komma med ett utlåtande om ansökan är förenlig med kärntekniklagen. Därefter kan regeringen fatta beslut om anläggningen får byggas eller inte.