Radar · Nyheter

Hållbarare kompostpåsar för ökad hållbarhet

Att sortera sopor på rätt sätt har stora miljöfördelar.

Fenomenet trasiga kompostpåsar – trots att de är konstruerade för ändamålet – har legat till grund för ett projekt för en grupp studenter på Luleå tekniska universitet. Att många på grund av påsar som går sönder felsorterar sopor får på sikt stora konsekvenser för miljön.

I Norrbotten använder man sedan tio år tillbaka biologiskt nedbrytbara kompostpåsar från leverantören BioBag. De delas ut gratis, med trots det är hela 30 procent av matavfallet i Norrbotten felsorterat. Det faktum att påsarna brister anses vara en av anledningarna till att så många sorterar sina sopor på fel sätt.

– Det är väldigt vanligt att hushållen blandar det komposterbara matavfallet med brännbart hushållsavfall, vilket skapar stora samhällsekonomiska förluster. Om alla skulle sortera rätt skulle många fler bussar kunna gå på biogas producerad av matavfallet, och vi skulle få ett mer cirkulärt hållbart samhälle, säger Adam Rönnbäck, student på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, och en av dem som genomfört undersökningen av kompostpåsar.

Adam Rönnbäck har nu, tillsammans med Oskar Öberg, Jacob Sundberg, Peter Andersson och Simon Larsson, undersökt varför påsarna har en tendens att brista. I samarbete med företaget BDX som sköter sophanteringen i stora delar av Norrbotten utgick de från tre olika faktorer: vilken typ av kärl som används, hur lång tid matavfallet är i påsen och hur själva påsen är konstruerad. Studien de genomfört, med hjälp av 100 kilo matsvinn från Ica Supermarket på Porsön, visar att konstruktionen av påsarna är viktig för att de inte ska brista. Likaså höll påsar som bara förvarades i två dygn bättre än de som lämnades i fem dygn. Slutna kärl skapade även mer fukt – något som ökar risken för att påsen ska bli mjuk och gå sönder.

Studien ska nu ligga till grund för råd om sophantering som BDX förmedlar till hushållen, baserat på de resultat studenterna fann. Leverantören BioBag ska samtidigt se över hur deras påsar är konstruerade. På så viss hoppas man förenkla för hushållen och göra det lättare att sopsortera på ett hållbart sätt.

Studenternas tips på hur du ska använda kompostpåsen:

1. Se till att du har färska kompostpåsar. Kompostpåsarna är färskvara med biologiska egenskaper. Gamla påsar förlorar sin styrka, blir torra och går lättare sönder. Kompostpåsar som är äldre än 1,5 år rekommenderas inte att använda.
2. Använd ett ventilerat kärl till din kompostpåse, inte ett slutet kärl. Ett ventilerat kärl är bättre ur många olika synpunkter, till exempel när det gäller att reducera mängden mögel, vätska och lukt. Ventilerade kärl delas inte ut i dagsläget, utan införskaffas av varje hushåll.
3. Byt kompostpåse med jämna mellanrum, helst var tredje dag eller så ofta som du behöver. Om du använder samma påse för länge så är risken större att den går sönder.