Radar · Djurrätt

Hotade bergsgorillor blir allt fler

Antalet bergsgorillor ökar, visar en omfattande inventering.

Antalet bergsgorillor ökar, visar en ny omfattande inventering som bland annat Världsnaturfonden (WWF) deltagit i. Resultatet är positivt och visar hur långsiktigt naturvårdsarbete ger resultat, enligt WWF:s Afrikaexpert.

Gorillainventeringen är den mest omfattande som någonsin gjorts i Bwindiparken i Uganda, en av ett fåtal platser där arten finns. I stället för att räkna varje individ har gorillornas avföring undersökts för att på så sätt undvika att räkna samma individ flera gånger.

Resultatet visar på en positiv tillväxt – från 400 gorillor för åtta år sedan tros nu 459 individer finnas i Bwindiparken. Tillsammans med Virungabergets 604 gorillor är alltså världens totala population av bergsgorillor numera uppe i 1 063 individer.

– Forskningsmässigt är det här en stor framgång. Nu har vi en väldigt säker uppskattning, säger Allan Carlsson, Världsnaturfondens Afrikaexpert.

Lokalbefolkningen viktig

Enligt honom finns det flera samverkande faktorer bakom utvecklingen. Bland annat har länderna där gorillorna finns arbetat aktivt med naturvård för att värna artens livsmiljö. Minst lika viktigt har dock varit att involvera lokalbefolkningen, säger Allan Carlsson. Genom att engagera den i turismen kring gorillorna blir den en naturlig del av arbetet med att bevara arten.

– Naturvård fungerar inte om man har dåliga grannar. Genom att vända deras synsätt har befolkningen fått andra typer av inkomster, från ekoturismen, något som har varit väldigt viktigt.

Liknande hot

Inventeringen bekräftar också bergsgorillans status som den enda art av människoapa som växer. Populationen av till exempel orangutanger och schimpanser minskar och hoten är i mångt och mycket de samma: krympande livsmiljöer. Världens befolkning växer på bekostnad av världens regnskogar där flera av arterna finns.

Och även om antalet bergsgorillor ökar på kort sikt innebär de successivt minskade levnadsytorna att den positiva tillväxten har ett tak, enligt Allan Carlsson.

– Så här är det för många djurarter. De lever på öar i ett landskap av mänsklig aktivitet och det kan vi inte riktigt lösa. Därför kommer vi framöver titta på bärkraften i de här skogsområdena, det vill säga hur många gorillor det går att få in.

Fakta: Bergsgorillan

Bergsgorillan är den största levande människoapan och är en nära släkting till människan. Arten lever huvudsakligen i två områden i Afrika och är starkt hotad.
Den lever ofta i grupper om cirka tio individer som leds av en hane, en så kallad silverrygg. En vuxen hane kan bli uppemot 180 cm lång och väga lika många kilon, medan honorna blir omkring 150 cm långa och väger som mest 90 kilo.
Gorillorna är skygga och försvarar inte sina områden. Tillsammans med tjuvjakt utgör krympande regnskogsmiljöer det största hotet mot artens överlevnad.
Källa: Världsnaturfonden