Radar · Nyheter

Hållbar bevattning nyckeln för afrikansk jordbruksutveckling

Richard Taylor (till vänster) är professor i hydrogeologi vid University College London och ledare för det forskningsprojekt om grundvatten som pågår i tre afrikanska länder.

I Tanzania, Etiopien och Niger bedrivs forskning för att ta reda på hur ländernas grundvattenresurser ska kunna utnyttjas på ett hållbart sätt inom jordbruket. Målet är att bidra till en hållbar grön revolution i Afrika.

– Vi vill inte upprepa vissa av de misstag som begicks i samband med den gröna revolutionen i Asien, då grundvattnet överutnyttjades vilket blev ett hållbarhetsproblem, säger projektledaren Richard Taylor, som är professor i hydrogeologi vid University College London, UCL.

Projektet Grofutures samlar 40 forskare från Afrika och andra delar av världen som arbetar för att utveckla en modell för hållbar användning av grundvattenresurser, som i sin tur ska bidra till att minska fattigdomen.

Arbetet pågår fortfarande, men har hittills lett fram till att forskare nu kan beskriva hur och när stora grundvattendepåer fylls på, samt hur de påverkas av extrema klimatfenomen. Nu är forskningen inriktad på att hitta användbara metoder för att öka påfyllningen av grundvattendepåer.

Ökande behov

Att forskningen bedrivs i just Tanzania, Etiopien och Niger beror enligt Richard Taylor på att detta är länder där man förväntar sig att jordbruket kommer att utvecklas snabbt.

– Då finns ett ökat behov av bevattning, säger han till IPS.

I Tanzania har brittiska forskare tillsammans med lokala myndigheter och kollegor från jordbruksuniversitetet Sokoine studerat området Makutapora, som är den enda källan som försörjer landets huvudstad Dodoma med vatten.

Myndighetsföreträdaren Catherine Kongola är ansvarig för en del av det flodområde i centrala Tanzania där två av landets största floder, Wami och Ruvi löper. Hon påpekar att den pågående forskningen använder sig av modern teknik för att utforska hur grundvattnet påverkas både av extrema klimatfenomen och av mänskliga aktiviteter.

– Grundvattnet har alltid betraktats som en dold resurs. Men med hjälp av vetenskapen kan vi nu förstå hur reservoarerna fungerar, och detta kommer att bidra till att skapa riktlinjer för hållbarhet i framtiden, säger Catherine Kongola till IPS.

Stora investeringar på gång

Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken meddelade förra året att de planerar att investera motsvarande nio miljarder dollar för bevattningsprojekt på den afrikanska kontinenten.

– Frågan om grundvatten börjar ses som en nyckelfråga för att öka hushållens inkomster och försörjningsmöjligheter, men också för att stärka tillgången på mat, säger Richard Taylor.

Under den så kallade gröna revolutionen i Asien, som inleddes på 1960-talet, användes grundvatten i hög grad för bevattning i Indien – i synnerhet för att få fram ris och vete till den snabbt ökande befolkningen. I dag har dock de sinande grundvattenreserverna förvandlats till en nationell kris i landet.

Sinande grundvattenresurser är även ett stort problem i många andra länder i världen, däribland USA och Kina som också är länder med intensiva jordbruk.

– Baserat på dessa erfarenheter arbetar vi nu med att minska osäkerheten kring vilka mängder grundvatten som finns tillgängliga, och hur de ska återskapas. Detta för att möta framtidens behov av mat och vatten – och för miljönyttan. Vi arbetar också för att inkludera fattiga människors röster i de beslut som tas, säger Richard Taylor.

Forskning

Efter flera års forskning i Makutapora i Tanzania har man kommit fram till att grundvattenreserverna endast fylls på i samband med extrema översvämningar, något som i sin tur samtidigt kan förstöra både skördar och byggnader.

Richard Taylor säger att den påfyllning av vattenreserverna som behövs för att kunna försörja Dodomas befolkning är beroende av den kraftiga nederbörd som i sin tur hänger samman med väderfenomenet El Niño.

Enligt vattenexperten Lister Kongola, som under lång tid arbetade för de lokala myndigheterna, har vattenbehovet i Dodoma mer än tredubblats från 1970-talet och fram till i dag. Och stadens vattenkonsumtion kan snabbt komma att öka ytterligare, säger Lister Kongola och hänvisar till att många regeringskontor har börjat förflyttas från Dar es Salaam till Dodoma. Dessutom har många andra institutioner och hotell börjat etableras i staden.

– Sannolikt kommer behovet av vatten att fördubblas under kommande år, säger Lister Kongola till IPS.

Det som är positivt är dock att det går att förutse El Niño och de kraftiga regnväder som följer i samband med väderfenomenet.

– Genom att förutse detta kan vi arbeta för att genom små men strategiska ingenjörsinsatser försöka förstärka påfyllningen av vattennivåerna, säger Richard Taylor.

Professor Nuhu Hatibu, som är Östafrika-chef inom institutionen Alliansen för en grön revolution i Afrika, säger att en förbättrad bevattning skulle vara avgörande för att kunna öka jordbruksproduktionen i Afrika.