Radar · Nyheter

Ämne från svampar kan lindra svårbehandlade depressioner

Psilocybe cubensis är en av många arter av en familj av svamparter som innehåller det psykoaktiva ämnet psilocybin.

Forskare vid Kings College London har sedan en tid studerat hur svampar som innehåller det i Sverige narkotikaklassade ämnet psilocybin kan användas för att behandla depressioner hos personer som visat sig svåra att hjälpa med konventionella metoder. Efter en förstudie konstaterar de nu att ämnet är tillräckligt säkert för att gå vidare med försöken.

The Psychedelic Trials Group at the Centre for Affective Disorders vid Kings College i London har sedan en tid undersökt olika användningsområden för psilocybin. De har tidigare kunnat visa att människors kognitiva förmågor kan förbättras av psilocybin, nu går man vidare med en större studie för att testa om ämnet kan användas för att lindra svårbehandlade depressioner i kombination med terapi.

I sin förstudie gav de små doser av syntetiskt framställt psilocybin i olika mängd till två grupper friska vuxna frivilliga och placebo till en tredje. De konstaterar att de inte sett några negativa effekter i studien. Snarare upplevde försökspersonerna en positiv förändring av sitt humör.

I ett pressmeddelande från det psykiatriska vårdbolaget Compass Pathways, som samarbetar med forskargruppen, säger forskaren James Rucker att man kommer att gå vidare med studien som är den största kontrollerade studien av psilocybin hittills.

Användningen är inte ny

Fram till början av sjuttiotalet användes olika psykedeliska och psykoaktiva substanser i behandling av psykiatriska sjukdomar och besvär. Efter att många av dessa ämnen narkotikaklassats av FN och av olika medlemsländer upphörde både användandet och forskningen kring dem.

Framförallt USA:s policy att föra ”krig mot droger” innebar ett totalstopp för att skriva ut eller använda psilocybin som behandling utanför forskningen. Man visste att riskerna med ämnet var små och att de var effektiva, men under trettio år hände inte särskilt mycket på området. På senare tid har svamparnas förmåga att läka åter kommit i fokus för forskare.

Ämnets nytta vid behandling av psykisk ohälsa har undersökts tidigare och resultat liknande den aktuella studien har pekat åt samma håll.

Frön till förändring

Behandling med psilocybinsvampar utgår från idén om att de kan hjälpa till med att lösa upp invanda tankesätt och beteendemönster som vidmakthåller depressioner, ångest, tvång och olika former av beroende och ätstörningar bland annat. Precis som antidepressiva medel verkar psilocybinet på serotoninsystemet som reglerar vårt mående, tankar och beteenden.

Genom att förändra försökspersonernas sinnesstämning skapar man ett tillstånd där de är mer mottagliga för terapi. Man skapar ett fönster för förändring som kan så ett frö till förändring säger forskarna. Terapeuterna arbetar sedan med att förstärka och befästa de nya tankar och idéer som är positiva och konstruktiva.

Upplevelser under påverkan är inte farliga, menar forskarna, men de kan vara utmanande för psyket. Det är absolut nödvändigt att den som behandlas befinner sig i en trygg miljö och att det alltid finns en erfaren terapeut som håller i behandlingen.

Mångtusenårig historia

Psilocybin i form av svampar har använts av människor långt tillbaka i historien. Främst i samband med ceremonier och olika former av läkande ritualer. Olika arter inom familjen finns spridda över hela jorden och är påtagligt närvarande i folkmedicin, konst och religiösa traditioner i många kulturer.

Det drömlika tillstånd som ämnet ger upphov till har uppskattats av konstnärer, shamaner och andra som ett sätt att lösa upp invanda tankemönster och se på världen ur ett nytt perspektiv. Tillståndet varar upp till sex timmar. När det klingar av återgår personen till sitt vanliga jag och kan fortsätta med sitt liv som vanligt.