Radar · Miljö

Bilarna måste bli färre – men ser ut att bli fler

Vägtrafik på nya E4 mellan Uppsala och Mehedeby.

Till 2030 ska utsläppen från vägtrafiken ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Men om inte mängden bilar på vägarna blir färre, döms målet ut. ”Teknikutveckling och energieffektivisering räcker inte”, säger Håkan Johansson, expert på Trafikverket.

Syre kunde igår berätta att bränsleförbrukningen ökar bland nya bilar. En förklaring är ett ökat intresse för större bilar, en annan att andelen bränslesnåla dieselbilar blivit färre.

Men även om det är viktigt att bilarnas utsläpp minskar – är det lika avgörande att trafiken som helhet minskar – och det kraftigt, förklarar Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor på Trafikverket.

– Våra scenarier för personbilstrafiken visar att den behöver minska med 10-20 procent till 2030, samtidigt pekar våra prognoser på att den ökar med 20 procent.

Om lastbilstrafiken stannar på samma nivåer som i dag är 2030-målet nåbart, för den trafiktypen – om det samtidigt sker en effektivisering. Men också där går utvecklingen mot ökad trafik, berättar Håkan Johansson.

– Våra prognoser pekar på en ökning med 30 procent.

"Behövs mer styrmedel"

Månad för månad följer Trafikverket utvecklingen. Scenarierna håller nu på att revideras men trots nya styrmedel, ser Sverige ut landa på 40 procent minskning av utsläppen till 2030 och missa det nationella klimatmålet om en 70 procentig minskning jämfört med 2010.

– Det krävs betydligt mer styrmedel, vi behöver driva på elektrifieringen och energieffektiviseringen och säkerställa att det som inte kan gå på el, i högre grad drivs av biodrivmedel, säger Håkan Johansson.

– Men även om vi hittar de tekniska lösningarna måste vi också förändra hur vi reser och transporterar för att nå målet.

I fredags presenterade regeringen höstbudgetens satsningar för att få ned utsläppen av växthusgaser. Vägtrafiken som står för runt en tredjedel av utsläppen hör till ett av de viktigaste områdena. Men Håkan Johansson tror inte att de aviserade satsningarna kommer förändra utsikterna att nå transportsektorns klimatmål.

– De innehåller inte något avgörande som kommer minska trafikmängderna, säger han.

Problem också med för många elbilar

Klimatpolitiska rådet heter den myndighet som ska utvärdera om regeringens politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen beslutat om. I våras släppte de sin första rapport, en rapport med särskilt fokus på just transportsektorn.

Också rådet såg ett problem med en ökad trafikmängd, även om den skulle utgöras av en större andel elbilar.

”Faktum är att den totala trafikvolymen kan komma att öka kraftigt eftersom eldrift kan göra det väldigt billigt att köra. Och fler bilar, mer vägar och annan infrastruktur är ju i sig själv väldigt resurskrävande och ökar konkurrensen om el som ju också behövs för andra delar av samhällsomställningen”, skriver Johan Kulenstierna, vice ordförande för rådet, i ett mejl.

Rådets rekommendation är bland annat att sätta ett slutdatum för försäljningen av fossila drivmedel. Men hur rådets rekommendationer förhåller sig till klimatsatsningarna i höstbudgeten vill Johan Kulenstierna avvakta med att kommentera, då ”Klimatpolitiska Rådet väntar på Klimathandlingsplanen, som ska ge en mer långsiktig och bredare överblick över åtgärder för kommande mandatperiod”.

Klimathandlingsplanen väntas komma senare i höst.