Radar

FN-länder har godkänt global migrationspakt

FN:s generalsekreterare António Guterres, tillsammans med FN:s särskilda sändebud Louise Arbor, och Marockos utrikesminister Nasser Bourita vid mötet i Marrakesh.

Företrädare för en lång rad länder i världen har godkänt FN:s globala ramverk om migration. Samtidigt uttrycker världsorganisationen oro för den desinformation som sprids om överenskommelsen.

Godkännandet skedde vid en två dagar lång konferens i Marrakesh i Marocko. Konferensen har drabbats av avhopp från länder som USA, Australien och Österrike samt en rad länder i östra Europa som traditionellt har en restriktiv hållning i migrationspolitiken. Trots det godkändes pakten av de 159 länder som är på plats i Marocko, däribland Tyskland, som representeras av förbundskansler Angela Merkel.

FN oroas över den stora mängd desinformation om överenskommelsen som har spridits i sociala medier. På flera håll i världen, däribland i Sverige, har kritiska röster höjts om pakten, som vissa befarar ska begränsa länders självbestämmande i migrationsfrågan. Dokumentet är dock inte juridiskt bindande.

Falska påståenden

– All den här desinformationen om vad pakten innebär, och vad texten faktiskt slår fast, är förvånande, säger Louise Arbour, FN:s särskilda sändebud för internationell migration, till AFP.

Jesper Bjarnesen, forskare i migration vid Nordiska Afrikainstitutet, uppfattar diskussionen som en följd av att många politiker fångats i en invandringskritisk nationell politisk debatt.

– Det globala ramverket handlar om att förbättra kvaliteten i världens hantering av migranter, alltså hur man gör. Medan debatten oftast handlar om att ta emot fler eller inte, säger han.

Han understryker att dokumentet är väldigt öppet formulerat och enbart innehåller rekommendationer som det står länder och organisationer fritt att använda.

"Alltför öppet förslag"

Tidigare i processen har kritiken snarare varit att förslaget är alltför öppet – en följd av att förhandlarna försökt få med sig så många länder som möjligt, snarare än att nå fram till en text med mer tvingande innehåll som färre länder skulle acceptera.

– Att debatten nu kantrat till att handla om antalet migranter är ett tecken på att vissa länder inte är redo att tala om migration på ett konkret sätt, menar han. Det kan ge anledning till förnyad debatt i en konstruktiv mening. Men det kan gå åt båda håll. Problemet är att när man talar om migranter i siffror, bidrar det till att man inte pratar om migranters status eller villkor. Det bidrar till att många tusentals migranter inte har möjlighet att migrera lagligt, vilket i sin tur främjar en industri runt olaglig migration. Man skjuter upp ett problem som oundvikligen kommer tillbaka och kanske blir ännu svårare att hantera i framtiden.

Nästa steg är nu att ramverket formellt ska antas i form av en resolution i FN:s generalförsamling den 19 december.

Bakgrund: FN:s ramverk om migration

I dag finns över 258 miljoner internationella migranter världen över och siffran väntas öka till följd av klimatförändringar, konflikter, ekonomisk ojämlikhet och handel.

I september 2016 enades FN:s generalförsamling om att det behöver skapas en gemensam migrationsöverenskommelse. Något som nu – två år senare – utmynnat i Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (på svenska ungefär Den globala uppgörelsen för en säker, ordnad och reguljär migration).

Texten blev färdig i juli i somras och har nu godkänts av en majoritet av medlemsländerna vid en högnivåkonferens i Marrakesh i Marocko. I december antas migrationsramverket formellt som en resolution av FN:s generalförsamling i New York. USA, Australien, Österrike och flera länder i östra Europa har dragit sig ur överenskommelsen.

”Den globala pakten för en säker, ordnad och reguljär migration” är ett så kallat icke rättsligt bindande dokument där medlemsländerna åtar sig att följa 23 punkter. Bland annat att:

Samla in och utnyttja statistik som grund för en evidensbaserad migrationspolitik

Minimera de negativa och strukturella faktorer som tvingar människor från att fly sina hemländer

Säkerställa att alla migranter har dokumentation

Förbättra tillgängliga och flexibla vägar för reguljär migration

Förstärka det transnationella arbetet mot människohandel

Använda sig av förvar endast som en sista utväg samt arbeta för andra alternativ

Erbjuda grundläggande samhällsservice för migranter

Få bort alla former av diskriminering och främja en objektiv samhällsdebatt om migration

Erbjuda snabbare, säkrare och billigare sätt för migranter att föra över pengar till sina hemländer

Samarbeta för att skapa ett säkert och värdigt återvändande

Källa: Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration, FN