Radar

Migrationsexpert: ”Ett stort framsteg”

Migranter väntar på att få söka asyl vid ett center i flyktinglägret Moria på Lesbos i Grekland, maj 2018.

FN:s nya ramverk om migration har fått kritik från flera håll. Men vad innebär avtalet – egentligen? Migrationsforskaren Bernd Parusel, verksam vid det EU-finansierade migrationsnätverket EMN, rätar ut frågetecknen.

TT: Vad är Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (på svenska ungefär Den globala uppgörelsen för en säker, ordnad och reguljär migration)?

– Det är ett ramverk som FN-medlemsstaterna förhandlat fram i nästan två års tid nu, som ska ge riktlinjer kring hur stater kan hantera utmaningar kring migration. Det handlar delvis om att förebygga risker, men också om att etablera säkra och lagliga vägar samt att samla in statistik för få en bättre koll på fenomenet.

– Om man tittar historiskt är det här ett stort framsteg, det är första gången som världssamfundet utarbetat ett sådant omfattande och heltäckande dokument kring migration.

TT: Avtalet är inte rättsligt bindande – kan det ha någon effekt då?

– Jag skulle inte tro att det blir några större omvälvande förändringar på kort tid. Däremot kan det ge ett bättre samarbete i migrationsfrågan framöver och därmed få positiva effekter i längden, till exempel att drivkrafterna för irreguljär migration minskar.

– Även om det inte är rättsligt bindande så kan det användas för internationella jämförelser och utvärderingar och då bli ett indirekt påtryckningsmedel.

TT: Kan avtalet komma att påverka den svenska lagstiftningen?

– Någon direkt påverkan kommer det inte att ha, däremot kanske en indirekt då politiker och frivilligorganisationer kan hänvisa till formuleringar i ramverket för att argumentera för vissa förändringar. Men effekten blir nog ganska liten eftersom det allra mesta som nämns redan är självklar politik här.

– Men om alla länder verkligen väljer att tillämpa det så kommer det ha stora effekter i vissa länder i exempelvis Mellanöstern och i Afrika där migranter ofta råkar illa ut.

TT: Vad innebär det för avtalet att flera länder valt att dra sig ur?

– Än så länge är det inte riktigt klart hur många länder som i slutändan väljer att hoppa av, jag skulle inte säga att det handlar om särskilt många länder. Men risken finns naturligtvis att det försvagar det här ramverkets ställning.