Radar

Dålig status för kustfisk i halva Östersjön

En ung gös från Östersjön.

Endast hälften av Östersjön uppnår god status vad gäller kustfiskens tillstånd. Det visar Östersjöländernas första stora gemensamma undersökning. Tyvärr följs många av de åtgärder som tas inte upp, säger forskaren Jens Olsson.

Bakom den nya rapporten står Helsingforskommissionen, även kallad Helcom, som består av Östersjöns strandstater – Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen och Tyskland.

Kommissionen har i uppgift att värna miljön i Östersjön, och har nu gjort en gemensam bedömning av kustfiskens status.

– Det är första gången vi gör en så här omfattande kartläggning. Därför är det svårt att säga huruvida det blivit bättre eller sämre de senaste åren, säger Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Bättre i norr

Enligt rapporten når endast hälften av Östersjön upp till så kallad god status.

– God status betyder att man anser att bestånden är på en långsiktigt hållbar nivå, och att de kommer finnas kvar inom en överskådlig framtid, säger Olsson.

Generellt är statusen bättre i Östersjöns norra delar än i de sydliga. Övergödning, klimat, fiske och exploatering av livsmiljöer påverkar fiskens villkor, liksom samspelet mellan olika arter.

Olika områden drabbas på olika sätt – vissa lider av överfiske, andra av för hög näringstäthet.

Uppföljning behövs

Inte bara minskning av fiskbestånd är ett problem – exempelvis är mörtens täthet för hög i Östersjöns norra delar, enligt rapporten.

TT: Hur ska problemen åtgärdas?

– Det finns åtgärder att ta till, vilket redan görs. Man kan förbjuda eller reglera fiske eller fiskeredskap i ett visst område, skydda livsmiljöer och minska exploateringen av kustområdena, säger Jens Olsson och fortsätter:
Tyvärr följs många av de åtgärder som tas inte upp. Vi föreslår att man fokuserar på utvärderingen av vidtagna åtgärder, för att avgöra om de har en positiv effekt.

Fakta: Helcom

Helsingforskommissionen – Helcom – bildades 1974 som en del av Helsingforskonventionen.

Helsingforskonventionen, tidigare kallad Östersjökonventionen, är en överenskommelse om att skydda miljön i Östersjön.

Detta sker genom arbete med frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och bevarande av havets biologiska mångfald.

Konventionen är undertecknad av alla stater med strand mot Östersjön – Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen och Tyskland – och EU.

Helcom består av flera arbetsgrupper som samordnas från ett sekretariat i Helsingfors.

Källor: Helcom, Havs- och Vattenmyndigheten