Radar · Nyheter

Ny strid om gruva vid Vättern

Lars Pehrson/TT | Den planerade gruvan ligger en dryg kilometer från Vättern som är ett Natura 2000-område.

Sämsta tänkbara plats för en gruva. Det menar Naturskyddsföreningen som överklagat planerna på en gruva vid Norra Kärr, en dryg kilometer från Vättern.

Redan 2012 fick bolaget Tasman metals Bergstatens tillstånd för brytning av så kallade sällsynta jordartsmetaller.

Såväl den borgerliga regeringen som den rödgröna har gett grönt ljus sedan dess, men 2016 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen tillståndet. De pekade på flera brister i bolagets ansökan, bland annat mot bakgrund av att Vättern pekats ut som Natura 2000-område med särskilt skyddsvärd natur.

En ny ansökan kom in till Bergsstaten i mars och nu växer protesterna. Naturskyddsföreningens fyra länsförbund runt Vättern och ett 30-tal markägare står bakom en överklagan. Ödeshögs kommun, där Norra Kärr ligger, har sedan tidigare tagit ställning mot planerna. Nyligen följde Jönköping efter. Också Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har reagerat.

Den stora oron gäller vattnet. Vättern är en sjö med låg omsättning, runt 65 år tar det innan vattnet byts ut. Det kan göra att ett läckage av metaller får större konsekvenser. Om dricksvattnet påverkas är det ett stort antal människor som berörs, varnar Märta Svärd som sitter i Naturskyddsföreningens styrgrupp för skyddet av Vättern.

– I dag är Vättern dricksvattentäkt för 250 000 människor. När saltvatten rinner in i Mälaren till följd av högre havsnivå blir också Stockholm beroende av sjön. Det finns inget sämre ställe i hela Sverige att placera en gruva på, säger hon.

Förorenat vatten riskerar också att nå Svartåns vattensystem och i slutändan Östersjön. Dessutom fruktar Märta Svärd ett haveri på den damm som kommer att användas.

– Det sker ett dammbrott en eller ett par gånger om året i världen med den här typen av dammar.

De sällsynta jordartsmetaller som är aktuella att bryta vid Norra Kärr används i bland annat mobiltelefoner.

Är det inte bättre med brytning i Sverige än i exempelvis krigsdrabbade länder utan miljölagstiftning där gruvarbetarna utnyttjas hänsynslöst?

– Det finns alternativ till ny brytning redan i dag. LKABs slagghögar skulle kunna tillgodose behovet av sällsynta jordartsmetaller under tjugo års tid, även om det kräver en hel del process.

Återvinning är ett annat sätt att minska behovet av ny brytning, menar hon.

– Vi måste börja kräva att mobiltelefonerna blir återvinningsbara.

Tasman metals juridiska ombud har avböjt intervju med Syre.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV