Radar · Nyheter

Amnesty begär utredning om nedbränd kåta

Cara Anna/AP Photo | Amnesty vill ha en oberoende utredning av om myndigheterna tog hänsyn till urfolksrätten i ärendet med kåtan i ett naturreservat som bedömdes vara ett svartbygge.

Människorättsorganisationen Amnesty uppmanar till en oberoende utredning av ärendet där länsstyrelsen i Västerbotten eldade upp en omstridd kåta i ett naturreservat i Storuman.

Myndigheterna såg kåtan som ett nutida uppfört svartbygge. Ägaren och flera andra hävdar att det stått liknande strukturer där sedan 1800-talet – långt innan platsen blev reservat – och att dessa bara renoverats.

Amnesty vill att en oberoende utredning ska klargöra om de inblandade myndigheterna tagit hänsyn till urfolksrätten när de hanterat ärendet.

– Det vi i Amnesty vill ha utrett är om man har gjort de övervägandena. Har man tittat på den här frågan ur ett urfolksperspektiv, med hänsyn till samernas historiska rätt till marken, eller har man bara rent krasst bedömt att det här ser vi som ett nybygge och därför ska byggnationen förstöras, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty.

Hon betonar att Amnesty inte gått in i juridiska detaljer i ärendet, utan ser händelsen i ett större perspektiv och utredningen som ett steg på vägen mot en sanningskommission om den historiska relationen mellan staten och samerna och övergrepp som begåtts, bland annat i relation till samiska marker och samisk kultur.

– Det här är en viktig händelse, men vi menar att den måste ses som en del av ett mycket större historiskt strukturellt mönster. Vi vill att just den här händelsen utreds men det är också viktigt med en större genomlysning i form av en sanningskommission.

Fakta: Turerna kring kåtan

1890 ska, enligt den nuvarande ägarinnan, en kåta ha uppförts på platsen vid Stenträsket av hennes morfars farbror.

1859 renoverades den av kvinnans far och farbror. Därefter förfaller den.
2010 renoverar kvinnan kåtan till en modernare byggnad.

2011 kommer en anonym anmälan till länsstyrelsen i Västerbotten om byggnaden. Efter inspektion finner länsstyrelsen att det inte finns någon dokumentation om tidigare byggnad på platsen och att kvinnans byggnad är att betrakta som ett nybygge på ett naturreservat med strandskydd. Hon åläggs att ta bort byggnaden och återställa platsen till ursprungligt skick.

2017 besöker länsstyrelsen åter platsen och finner en ny byggnad som är mer lik en kåta än den tidigare. Kvinnan menar att hon återställt platsen med en byggnad som liknar den kåta som ursprungligen ska ha stått på platsen. Efter ytterligare ett besök menar länsstyrelsen att den tidigare byggnaden ersatts av en ny kåtaliknande byggnad eller täckts över med presenning, hö och torv. Länsstyrelsen skickar en ansökan till Kronofogden om avlägsnande av byggnaden.

Den 11 april 2018 eldade länsstyrelsen med hjälp av Kronofogden upp kåtan.
Källa: SVT Västerbotten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV