Radar · Nyheter

Gröna räkenskaper i regeringens budget

Tomas Oneborg / SvD / TT | Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) lägger fram grönaräkenskaper.

Klassiska hårda data som BNP kompletteras med hälsa och miljö. För första gången lägger regeringen fram alternativa räkenskaper i budgeten. En ekonomiprofessor TT talar med är skeptisk.

– Syftet är att lösa samhällsutmaningar utan att skapa nya, säger finansmarknadsminister, tillika miljöpartisten, Per Bolund.

Som vanligt presenterar regeringen sin syn på finanserna när vårbudgeten läggs fram i dag. Prognoser för BNP, arbetslöshet, inflation och statsbudgetens utveckling redovisas av finansdepartementet. Men för första gången skickar regeringen med alternativa räkenskaper. Pilar upp och ner får illustrera hur hälso- och miljöläget förändrats senaste året.

Per Bolund ger ett sammanfattande tydligt plus.

– En stark ekonomi och sysselsättning parat med miljöförbättringar, säger han.

Men det finns målkonflikter, exempelvis lär färre dieselbilar ge förbättrade kvävenivåer men till priset av mer växthusgaser om fler i stället kör bensinbilar med högre koldioxidutsläpp – något Per Bolund är fullt medveten om.

– Men ambitionen är att alla pilar ska ner.

Mer än riktning kommer inte regeringen att redovisa, de underliggande siffrorna finns förstås, men av överskådliga skäl får man gå till källorna för att finna dem.

John Hassler, ekonomiprofessor och tidigare ordförande i regeringens expertmyndighet Finanspolitiska rådet, är i grunden positiv till så kallade grönanationalräkenskaper, åtminstone i teorin – att man mäter nettonationalprodukt i stället för det traditionella bruttonationalprodukt (BNP), där användningen av naturresurser, förslitning på kapitalvaror och annat kommer in.

Men grundproblematiken är att det är svårmätbart, enligt John Hassler.

Från miljörörelsen förs ofta fram att den här typen av räkenskaper måste fram för att vi annars mäter fel, ur ett miljöperspektiv.

– Bara om vi får ett annat mått så kommer det här att ordna sig, resonerar de. Men det tror jag inte alls på, säger John Hassler.

– För att få effekt krävs miljöskatter. Det vet vi ungefär hur vi ska göra utan gröna räkenskaper, säger Hassler.

Fakta: Några alternativa budgetindikatorer

Luftkvalitet (bland annat kvävedioxid): Ingen tydlig riktning

Skyddad natur: Ökning

Kemikaliebelastning: Ingen tydlig riktning

Utsläpp av växthusgaser: Minskning

Låg ekonomisk standard: Minskning

Självskattad allmän hälsa: Oförändrad

Utbildningsnivå: Ökning

Mellanmänsklig tillit: Oförändrad

Nöjd med livet: Oförändrad
Källa: Regeringen

Radar · Miljö

Cop28: EU-parlamentet vill avskaffa fossila subventioner till 2025

Plenisalen i EU-parlamentet i Strasbourg.

Alla fossila subventioner avbryts så snart som möjligt – senast 2025. Det om EU-parlamentet får bestämma, i alla fall enligt en resolution som röstats igenom inför klimattoppmötet Cop28.
– Det är en extremt viktig markering mot alla världens länder, säger EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) i en kommentar.

Med 462 för och 134 emot, skickade EU-parlamentet idag en signal till Cop28, att fossila subventioner måste avskaffas så snart som möjligt – senast 2025. Uppmaningen gäller globalt – och även indirekta subventioner. Parlamentet vill också efter dagens omröstning tredubbla den förnybara energin samt fördubbla energieffektiviseringsåtgärder till 2030 och stoppa alla nya investeringar i extraktion av ny fossil energi.

Under Cop28 som äger rum i Förenade arabemiraten, Dubai, ska den första globala översynen av ländernas klimatplaner göras sedan Parisavtalet trädde i kraft. EU-parlamentets resolution begär att alla länder stärker sina klimatåtaganden och bidrar till sin ”rättvisa andel”, av de utsläppsminskningar som krävs för att nå Parisavtalets temperaturmål.

– Nu är inte tiden att pausa klimatarbetet och ge andrum till omställningen. Investeringar, bidrag, satsningar och fullständig finansiering krävs. Vi måste inse att vi befinner oss i ett klimatnödläge, säger Pär Holmgren (MP).

En fråga som med stor sannolikhet kommer att bli en av många tvistefrågor är ordval i det slutdokument som klimattoppmötet ska komma överens om. Vid tidigare toppmöten har det setts som en framgång att kol ska fasas ”ned”. Om Cop28 kan enas om en starkare formulering och om det kommer att inkludera olja och gas, återstår att se. Men enligt resolutionen ska EU-parlamentet inte ställa sig bakom ett sådant dokument, om det tillåter vad som på engelska heter ”abatement technologies for fossil fuels. Det kan vara alltifrån att byta bränsle, så att utsläppen blir mindre eller fånga in koldioxid vid källan och begrava det under mark.

Resolutionen kommer att utgöra det mandat som EU-parlamentet kommer att ha under förhandlingarna i Dubai, där bland annat Emma Wiesner från Centerpartiet i Sverige ingår.

Radar · Miljö

Dom: Klimataktivist slipper straff på grund av klimatnödläge

 Polis bär bort aktivister från Extinction rebellion som blockerar trafiken i gatukorsningen Sveavägen-Kungsgatan under en aktion i april förra året.

I en ovanlig dom från Stockholms tingsrätt döms en 41-årig aktivist för ohörsamhet mot ordningsmakt. Men straffet efterges, med hänvisning till klimatnödläget.
– Jag tycker att det är historiskt, säger mannens advokat Pia Björnstrand.

Det var den 19 augusti förra året som mannen tillsammans med ett fyrtiotal andra stoppade trafiken på Kungsgatan i centrala Stockholm. I samband med att polis beordrade honom att lämna platsen, valde han att bli kvar och rapporterades därför för ohörsamhet mot ordningsmakt.

I Stockholms tingsrätt ansåg han sig inte skyldig till brottet, utifrån att han agerat i nöd till följd av den pågående klimatkrisen. Men det var inte ett skäl som domstolen godtog.

”Den faktiska effekten av handlingen som ett sätt att motverka hotet framstår inte som självklar. Vidare gäller att det i förevarande fall finns andra viktiga intressen som hindras, såsom t.ex. samhällsfunktion och säkerhet. Det framstår inte heller som självklart att just biltrafik är ett område där det kan anses råda en avsaknad av åtgärder från statsmakternas sida,” skriver tingsrätten.

Men även om han inte anses fri från ansvar för brottet slipper han straff. Domstolen hänvisar till ett kapitel i brottsbalken, där det framgår att påföljd kan efterges ”om det är uppenbart oskäligt”.

Modigt beslut

Rätten motiverar sitt beslut med att: ”Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder. XX har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår det som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges”.

Ett utfall som mannens advokat, Pia Björnstrand välkomnar.

– Jag tycker att det är stort att de har haft modet att våga gå emot den nuvarande juridiska praxisen att döma i sådana här fall. Domstolen uttalar att vi befinner oss i en klimatkris och akut nödläge, det är ju det som Greta Thunberg har efterlyst och det är det som hela klimatrörelsen vill. Som försvarare kan jag bara säga att jag tycker att det är rätt.

Överklagan övervägs

Samtidigt ser hon en ”stor risk” att domen inte kommer hålla vid ett överklagande. Domstolen var inte enig. Två nämndemän, vilka är politiskt tillsatta, röstade för att det var oskäligt att utdöma straff, medan rådmannen och en nämndeman ville se en påföljd.

– Om två vill fälla och två vill fria, då är det alltid den för den tilltalade mest fördelaktiga meningen som gäller, säger Axel Peterson, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Åklagare i fallet var Julia Gustafsson. Hon överväger nu att överklaga.

– Det kan ju finnas anledning att låta en överinstans pröva det just eftersom det är lite speciellt att man motiverar domen på det sättet.

Läs mer:

Klimataktivist: ”Det känns som att lagföringen är en beställning”

Radar · Miljö

EU-parlamentet vill göra det lättare att reparera

För att göra reparationer mer överkomliga och attraktiva föreslår EU-parlamentet att konsumenterna erbjuds kuponger och andra ekonomiska incitament via nationella reparationsfonder.

Ut med slit och släng, in med reparationer. EU-parlamentet ställde sig idag bakom ett förslag från EU-kommissionen om att en vara som gått sönder under garantiperioden i första hand ska lagas, om det är billigare eller lika dyrt som att ersätta den.

Förslaget från EU-kommissionen gick igenom med förkrossande majoritet. 590 ledamöter röstade för, 15 emot och 15 lade ned sina röster. I samband med lagning ska det också ingå en rätt att låna en vara så länge reparationen pågår. Garantiperioden ska också förlängas med ett år.

”Konsumenterna avskräcks ofta från att låta reparera en produkt på grund av höga kostnader, svårigheten att få tillgång till reparationstjänster eller konstruktionsdetaljer som förhindrar reparation. Enligt parlamentets ståndpunkt skulle oberoende reparatörer, renoverare och slutanvändare ha tillgång till alla reservdelar, reparationsinformation och verktyg till en rimlig kostnad”,skriver EU-parlamentet i ett pressmeddelande.

Men innan lagförslaget kan bli verklighet, måste EU:s medlemsländer som är representerade i miljörådet bestämma sig för om de kan stödja förslaget och hur de i så fall vill se det ändrat. När det har skett väntar förhandlingar med EU-parlamentet och EU-kommissionen, för den kompromiss som blir den slutliga lagen.

– Vi förväntar oss att rådet snart antar sin ståndpunkt, så att vi kan inleda förhandlingar för att omvandla dessa åtgärder till lagstiftning och bana väg för en verkligt cirkulär europeisk ekonomi, säger den tyska socialdemokraten och EU-parlamentarikern René Repasi, i ett uttalande.