Radar · Nyheter

Sveriges jordbruksfåglar minskar i antal

Hasse Holmberg/TT | Stare som sitter på en telefontråd.

Jordbruksfåglar som sånglärkan, tofsvipan och staren, som är knutna till odlingslandskap, minskar stadigt i antal för varje år. Det rapporterar SVTmed hänvisning till den årliga fågelinventering som gjorts sedan 1975 av Svensk fågeltaxering.

– I ett hårt drivet skogsbruk får fåglarna mindre skydd och sämre tillgång till mat. I skogsbruken tas mer naturhänsyn nu, men vi vill se att fler bevarar gamla träd och ger fåglarna boplatser. Man kan odla växter som gynnar insekter i kantzoner till jordbruken och återskapa vattendrag och våtmarker, säger Martin Green, en av forskarna bakom rapporten, till SVT.

Jordbruksfåglarnas antal varierar dock i landet. I södra och östra delen av Sverige går det bättre för fåglarna än i västra och norra delarna. Både temperatur, nederbörd och förändringar av jordbruk och skogsbruk påverkar, rapporterar SVT.