Radar · Nyheter

Bahnhof-striden prövas i kammarrätten

Bertil Ericsson | Kammarrätten i Stockholm prövar frågan om huruvida Bahnhof behöver lämna ut uppgifter till polisen.

Frågan om huruvida bredbandsleverantören Bahnhof behöver lämna över information om sina användare till polisen kommer att prövas igen. Kammarrätten i Stockholm meddelar prövningstillstånd.

Tvisten uppstod när Bahnhof sade nej till polisen när de begärde ut information om deras abonnenter. Med informationen kan polisen koppla ett IP-nummer till en abonnent, vilket gör att de kan koppla aktivitet på nätet till en specifik person.

Polisen anmälde saken till Post- och telestyrelsen, som förelade Bahnhof att lämna ut uppgifterna eller betala ett flermiljonbelopp i vite.

Bahnhof anser att det är en integritetsfråga, men förvaltningsrätten lade mindre vikt vid det i sin dom i januari. Den ansåg ”att de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till de i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som ett utlämnade innebär”.