Zoom

Flygpolitiken i EU

Flyget är ju i högsta grad internationellt. Så vi skickade två frågor till EU-parlamentarikerna för att höra hur de vill påverka på EU-nivå.

1. Vad borde och kan man göra på EU-nivå för att minska flygets klimatpåverkan?

2. Hur kan man underlätta för att göra de alternativa färdmedlen, som tåget, konkurrenskraftiga?

Syre kontaktade representanter för alla politiska partier men fick bara svar från dem som finns med här.

1: Vi gröna vill satsa på tågen på bekostnad av flyg- och biltrafiken. Att flyget ska beskattas är en självklarhet för oss. Vi vill ha banor för höghastighetståg mellan stora städer i hela EU och fler och bättre nattåg. Jag vill att det ska vara en prioriterad fråga för EU att få tågbolag länder emellan att samarbeta mer. På så sätt kan vi få smidigare bokningssystem för sammanhängande tågresor i Europa. 

2: Genom att göra det dyrare att förstöra miljön och enklare och billigare att välja det miljövänliga alternativet gynnas tåg och andra alternativ till flyget. Som jag var inne på kan vi också göra mycket för att det ska bli enklare att boka sammanhängande tågresor även mellan olika länder. I ett framtidsscenario ser jag gärna fler nattågslinjer med bekvämligheter likt det som Österikes tågbolag ÖBB satsar på. De moderniserar sina sovvagnar för att erbjuda alternativ till alla sina kunder. Det handlar om allt från sittplatser till rymliga sovvagnar och familjevagnar till barnfamiljerna. Det får fler att välja tåg framför flyg.

Jakop Dalunde, MP

1: Det är viktigt att vi agerar på alla nivåer för att minska flygets klimatpåverkan. Inom EU är ett första steg att få in flyget i handeln med utsläppsrätter och att det skapas bättre incitament och regelverk för utveckling av förnybara bränslen för flyget. Sverige bör ta täten och ställa krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle i alla flyg som lyfter från svenska flygplatser och sedan bör vi arbeta för liknande system i andra EU-länder. 

2: Tågtrafiken måste funka, vara enkel och prisvärd. Det behövs mer gränsöverskridande tågtrafik, investeringar i snabbjärnväg ur ett Europeiskt perspektiv och medlemsstaterna måste öppna upp för fler aktörer och mer konkurrens på tågnäten så vi kan få bättre förbindelser, nytänkande och lägre priser. I närtid ser jag en utveckling av nattågstrafiken kan göra europeiskt tågresande mer attraktivt.

Fredrick Federley, C

1: Av våra transportslag är inte flyget värsta boven, skatter och straffavgifter tror jag inte ett dugg på. Däremot bränsle som är mer miljövänligt ser jag som en lösning som det också forskas i väldigt intensivt. 

2: Tåg är alldeles för långsamt plus att det krävs att mycket mark tas i anspråk för byggnationen. 

Själv använder jag aldrig tåg om jag kan undvika det vid resor i Sverige på grund av den mycket dåliga tillförlitligheten och att man aldrig vet om man kommer fram i tid.

Peter Lundgren, SD

1: EU har ju ingen beskattningsrätt, men det finns direktiv för att sätta miniminivåer. Flyget har haft ett undantag på beskattning sedan 40–50-talet då flyget var i sin linda och behövde det för att komma igång. Men i dag är det fullt rimligt att flyget skulle kunna göra mer för att minska sin del av koldioxidutsläppen. Flygskatt skulle kunna införas i alla medlemsländer genom att EU inför miniminivåer för beskattningen. 

När det gäller handeln med utsläppsrätter i EU, ETS (Emissions trading system) så är reglerna för flyget alldeles för generösa. I förhandlingarna har vi drivit på för att införa dubbla utsläppsrätter för att få med höghöjdseffekten, att minska antalet rätter i systemet och att göra dem dyrare. Man skulle också behöva inkludera internationella flyg utanför EU. EU borde göra mer inom ETS för att driva på den globala utvecklingen. Diskussionen som förs i ICAO är alldeles för svag, och planen på att göra avtalet bindande först år 2027 är alldeles för sent.

2: Tåget i Europa behöver i vissa länder en utbyggd infrastruktur, medan det i andra länder behövs underhåll. Detta kan ske genom flera finansieringsprogram i EU, som CEF, fonden för ett sammanlänkat Europa och TEN-T, de transeuropeiska nätverken för transporter. Där skulle man behöva göra finansieringen mer översiktlig.

Vi behöver ett bättre sammanlänkat järnvägssystem och förbättrade rättigheter för tågresenärer. Många personer som jag möter brukar ta upp att det måste bli enklare att köpa biljetter för resor mellan olika medlemsländer.

Jytte Guteland, S

1: EU-parlamentet röstade för några veckor sedan om handeln med utsläppsrätter i Europa (EU ETS). Det är ett system Vänsterpartiet i grunden är ganska kritiska till eftersom det gör utsläpp till en handelsvara, men i brist på mer effektiv lagstiftning arbetar vi för att göra ETS så bra som möjligt. 

En av de största bristerna med systemet som det ser ut i dag är att det kostar för lite att göra utsläpp. Utsläppsrätterna är för många och för billiga, de flesta av dem är rent av gratis. En annan brist är att utsläppsrätterna enbart handlar om flygets koldioxidutsläpp, inte andra skadliga utsläpp. Ett tredje problem med ETS är att plan som lyfter eller landar i länder utanför EU inte ingår i systemet. (ETS är heller inte kopplat till klimatmålen i Parisavtalet. Därför vill Vänsterpartiet också se en flygskatt på nationell nivå, och för diskussioner om liknande regler som skulle gälla inom hela EU.)

Ytterligare ett viktigt sätt som EU kan påverka är genom att styra om vart pengarna går. EUs regionalstöd bör ha riktlinjer om att mer hållbara infrastrukturprojekt ska prioriteras. EU bör resolut välja att stödja investeringar i tågtrafik både för gods och persontransporter, istället för att bidra till fler flygplatser och bredare motorvägar.

På global nivå tycker vi i Vänsterpartiet att Sverige och EU kraftfullt måste verka för att ICAO ser till att flygtrafiken minskar sin miljöpåverkan och att beskattning av flygbränslet blir möjligt. Vi vill också finansiera utsläppsminskningar i utvecklingsländer utan att minska det ordinarie biståndet.

2: Vänsterpartiet arbetar konsekvent på lokal, regional, nationell och EU-nivå för att alternativa färdmedel, särskilt tågtrafiken, ska bli attraktiva alternativ till flyget. I EU-parlamentet har vi med vänstergruppen arbetat hårt mot den nyliberala järnvägspolitik som EU för. Syftet med EUs politik har varit att privatisera, bolagisera och till varje pris konkurrensutsätta alla delar av järnvägstrafiken. Tyvärr är Sverige långt framme i detta nyliberala projekt som medför en alltmer dysfunktionell tågtrafik med stora problem för både resenärer och de anställda inom järnvägen, liksom i förlängningen miljö och klimat. En kraftig mobilisering för tågtrafikens alla delar behövs om vi ska vända denna utveckling.

På nationell nivå har vi varit drivande för att en flygskatt nu införs i Sverige och att pengarna som staten då får in bör gå till att satsa på hållbara transportslag som till exempel tåg. Samtidigt bör dagens avkastningskrav på SJ tas bort så att de istället kan förbättra servicen och sänka biljettpriserna i Sverige. Det är även av stor betydelse att en höghastighetsbana byggs inom rimlig tid så att tågen kan köra i 320 km/h på sträckorna Stockholm-Göteborg – Malmö.

Malin Björk, V
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV