Zoom

”Ett första steg i rätt riktning”

Hossein Salmanzadeh/TT | Regeringen vill uppmuntra användandet av biobränslen inom flyget, enligt finansminister Magdalena Andersson.

Finansministern menar att flygskatten ses som ett första viktigt steg men kan inte ge något besked om hur regeringen planerar att gå vidare.

Flygskatten som införs den 1 april blir till sist inte så hög som det ursprungliga förslagt. Nivåerna sänktes i budgeten för 2018 från 80, 280 och 430 kronor till 60, 250 och 400 kronor beroende på flyglängd. Många bedömare menar att dessa är för låga för att få någon större effekt. Vi frågade finansminister Magdalena Andersson om planerna på framtida styrmedel.

Varför blev flygskatten till sist såpass låg?

– Regeringen anser, trots vad som anförts av flera remissinstanser, att en skatt på flygresor är ett första steg i rätt riktning för att minska flygets klimatpåverkan. Att en sådan skatt införs har också ett signalvärde och kan innebära att fler länder följer efter.

Är målet att höja den mer, och i så fall inom vilken tidsperiod?

– Regeringen ansåg i sitt förslag att skatten är ett första steg i rätt riktning för att minska flygets klimatpåverkan samt att alltför höga nivåer riskerar att leda till undvikande beteende.

Finns det planer på att använda andra styrmedel, som att:

• ta bort driftbidrag till icke statliga flygplatser?

– För att säkerställa att flygskatten inte innebär ökade driftunderskott vid icke-statliga flygplatser i Norrland tillförs ytterligare medel för detta ändamål.

• skatt på flygbränsle? (liknande bensinskatten)

– En skatt på flygbränsle skulle kunna ha en större effekt än den nu föreslagna skatten på flygresor men en sådan skatt är, på grund av internationell rätt, inte möjlig att införa.

• skapa incitament för omställning genom kvotplikt på biobränsle för inrikesflyg, eller biobränsleavdrag på passagerarskatten?

– Regeringen vill uppmuntra användandet av biobränslen inom flyget. Därför tillsätter regeringen en utredning för att analysera om det behövs styrmedel för att öka andelen förnybara bränslen.

– Vad gäller frågan om skatten borde styra mot till exempel ökad användning av biobränsle anför flygskatteutredningen att ett undantag eller liknande kan vara en möjlighet att utveckla skatten i framtiden. Regeringen anser att en sådan inriktning är intressant. Det är dock inte självklart hur en sådan utformning skulle se ut och det behöver även säkerställas att en sådan reglering inte strider mot EUs regler gällande statligt stöd. Det är dock en fråga som regeringen avser att analysera närmare med ambitionen att återkomma till.

Momssatserna för persontransporter är idag 0 för resor utomlands, oavsett vilket transportslag du väljer. Likaså är den 6 procent för inrikes resor. Går det att välja att ha en högre momssats för flyget på grund av miljöskäl? Finns det utrymme för ett sådant undantag i lagen?

– Något sådant har inte diskuterats. Det är heller inte klarlagt om det är möjligt ur ett juridiskt perspektiv.

Flygets subventioner

Moms på inrikes flygbiljetter är i dag 6 procent, precis som för tåg
och buss.
Moms på utrikes flygbiljetter liksom andra transportslag är 0.
Moms på flygbränsle är 0, medan moms på vanlig bensin är 25 procent.
Energiskatt på flygbränsle är 0 kr/liter, medan skatten på bensin ligger på 3,88 kr/liter.
Nästan samtliga av Sveriges 29 kommunalägda flygplatser går med förlust och år 2016 tog de emot 103 miljoner kronor i statligt driftsstöd samt 635 miljoner i ägarbidrag från kommunerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV