Glöd · Debatt

Hammarbyskogen avgörande för ekologi och rekreation

Ewa Larsson och Cecilia Obermuüller från Miljöpartiet vill att beslutet om Hammarbyskogen rivs upp.

Att bygga bort en skog och i princip eliminera redan svaga ekologiska samband, samt bygga en väg genom Hammarbyskogen ser vi i Miljöpartiet som oförsvarbart. Vi har därför lagt fram ett förslag till hur detta kan undvikas trots att lika många bostäder byggs som planerat och idrottsplatsen får ligga kvar bredvid Finn Malmgrens väg. Vi vill också påminna om att 20 000 namnunderskrifter kommit in, något vi tycker det är viktigt att beakta. När människor engagerar sig och samlar sig för att ge uttryck för sina gemensamma åsikter är det en skyldighet för oss som politiker att lyssna och ta till oss de synpunkter som kommer fram.

Miljöpartiet har under pågående planprocess gett förslag till hur de synpunkter som lokalt kommit fram kan vägas mot behov av nya bostäder, skola och förskola på ett sätt som gör att vi samtidigt bevarar skog och ekologiska samband.
Miljöpartiets utgångspunkt är att bygga stad utefter befintliga infrastrukturer. Vi menar att det går att bygga ca 400 bostäder och skola inom planområdet som tänkt utan att behöva inkräkta skadligt på natur och rekreation, men det kräver en omarbetning av det förslag som nu tagits fram.
Det förslag som nu presenterats anser vi inte har beaktat de synpunkter vi i majoriteten tidigare har skickat med i planarbetet. Inte ens borttagandet av gatan genom skogen är gjord. Vi har sagt nej till en bilväg från Hammarbyhöjden till Hammarby sjöstad, däremot är vi positiva till en bra och trygg promenad- och cykelväg.

De andra partierna föreslår en skola som lagts in utspridd mitt i skogen. Befintlig idrottsanläggning har flyttats in i skogen och lagts över Indianparken. Bostäder har ritas in i våtmarken. Det är i princip bara två mindre bergknallar som inte exploateras i förslaget. Vi vill att idrottsplatsen ska ligga kvar och inte flyttas, så att den uppskattade Indianparken kan bevaras. Genom att utreda om nuvarande gång och cykelväg kan utformas till en så kallad gåfartsgata så får nya hus och en förskola och skola tillgång till vägnätet.
Den del i planen som vi ansåg skulle förbättra för boende kring Hammarbyvägen är lagd på framtiden och kallas numera Sjöstadshöjden. För Miljöpartiet var den bebyggelsen själva nyckeln i ursprungsförslaget och som skulle underlätta för de boende i Hammarbysjöstad och Hammarbyhöjden att mötas för rekreation, lek och idrott.

Miljöpartiet är positiva till att bygga längst befintlig infrastruktur och att binda samman stadsdelarna i enlighet med planprogrammets intentioner genom bl.a. en överdäckning av Hammarbyvägen/ Hammarby fabriksväg. Med en överdäckning och byggnation längs med dessa vägar ser vi stora möjligheter att väsentligt höja boendekvaliteten för Hammarby sjöstad, göra vägen till en stadsgata och bygga fler och högre hus efter vägens skogssida, hus som kan få en fantastisk utsikt över både Södermalm och skogen.
Hammarbyskogen har höga ekologiska värden och ligger som en viktig länk mellan Nackareservatet och Årstaskogens naturreservat. Planerad byggnation ska inte få förstöra det viktiga spridningssambandet mellan naturområdena, våtmarkerna med groddjur och de speciella rikt varierade träd- och artbestånden.

Med anledning av denna kritik, som vi delar med stora delar av lokalsamhället, så stod vi inte bakom det förslag som beslutades i Stadsbyggnadsnämnden idag. Vi vill istället att förslaget omarbetas så att lokala synpunkter tas med, vägen tas bort, skogen bevaras och ekologiska samband stärks.
För barnen, för klimatet, för alla de boende och för besökarnas skull – gör om, gör rätt! Skydda Hammarbyskogen!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV