Radar · Nyheter

Kritik mot förslag om ensamkommande

Johan Nilsson/TT | Regeringens förslag om att ge vissa ensamkommande en ny chans att stanna för att studera möter kritik.

Polisen, Sveriges Advokatsamfund och flera andra remissinstanser kritiserar regeringens förslag att ge en ny chans till ensamkommande unga att få stanna.
Förslaget är för komplicerat och försämrar kontrollen över vilka som vistas i landet, lyder en del av kritiken.

Förslaget om att ge ensamkommande unga som fått avslag på sin asylansökan en ny chans att stanna för att studera är nu ute på remissrunda. Regeringen motiverar sitt förslag med att många av dem som ansökte om uppehållstillstånd senast den 24 november 2015 har drabbats av orimligt långa handläggningstider och därmed hunnit fylla 18 år innan de fick sitt beslut.

Advokatsamfundet är positivt till att regeringen vill förbättra situationen för de ensamkommande, som både kan ha drabbats av rättsosäkerhet och långa handläggningstider. Men man ställer sig inte bakom det förslag som regeringen presenterat. En orsak är att det är mycket komplicerat och svåröverskådligt rent lagtekniskt.

Bland annat anser Advokatsamfundet att det är olämpligt att endast de som lämnat in sin asylansökan före ett visst datum omfattas av lagen.
”Detta är en grund som från rättsstatliga utgångspunkter innebär en inte godtagbar särbehandling av människor”, står det i remissvaret.

Även Unicef Sverige, som i grunden är positiv till förslaget, ser risker med en datumgräns:
”Att tidpunkt snarare än skyddsbehov blir avgörande är inte förenligt med en rättssäker asylprocess”.

Advokatsamfundet är också kritiskt till att remissinstanserna bara fått tre veckor på sig att granska förslaget. Något som även andra remissinstanser klagar på. Flera har begärt att få mer tid på sig, men har fått nej.

Enligt Advokatsamfundet är förslaget i sig undermåligt och ”uppfyller inte ens lågt ställda krav på tydlighet och förutsebarhet”.

Polisen är positiv till att regeringen i förslaget försöker åtgärda att unga försöker skjuta upp sitt utvisningsbeslut genom att skicka in upprepade ansökningar för gymnasiestudier, även när de inte har någon chans att komma in.

Men polisen är kritisk till att det ska vara tillräckligt att den enskilde gjort sin identitet sannolik för att få uppehållstillstånd. Annars är huvudregeln att identiteten ska styrkas och då är åldern en viktig faktor.

”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet”, skriver polisen i sitt svar.
Nätverket Vi står inte ut, som drivit på för att ensamkommande som råkat ut för långa handläggningstider ska få stanna, har skickat in en mängd remissvar från olika lokalföreningar i landet. De välkomnar förstås förslaget men ser samtidigt många brister, till exempel att det är komplicerat och att en datumgräns får avgöra vilka som omfattas.

Förslaget är ett resultat av hårda och utdragna förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men för att det ska gå igenom riksdagen krävs att Centerpartiet röstar med de rödgröna. C har dock sagt att de väntar in remissvaren innan partiet bestämmer sig. Remisstiden går ut den 20 februari.

<strong>Fakta: Regeringens förslag</strong>

• En ensamkommande som fått ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Flera villkor ska dock vara uppfyllda:

• Den ensamkommandes asylansökan ska ha registrerats hos Migrationsverket senast den 24 november 2015.

• Den ensamkommande ska ha anvisats boende i en kommun, vilket innebär att personen inte har bedömts som uppenbart vuxen.

• Handläggningstiden fram till utvisningsbeslutet ska ha varit minst 15 månader och beslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016.

• Utvisningsbeslutet ska ha fattats efter att den ensamkommande hunnit fylla 18 år.

• Den ensamkommande ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

• Även en annan motsvarande utbildning på heltid eller en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux på heltid omfattas.

• Utlänningen ska också klara en vandels- och säkerhetsprövning.

• En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid på tre månader och vid ett tillfälle.

• Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.
Källa: Justitiedepartementet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV