Glöd · Debatt

Omfattande konsekvenser av kinesisk storhamn

Debatt Lysekils kommun är positiva till och vill fortsätta planera för att Kina skall få bygga en storhamn i Brofjorden. En förstudie skall nu genomföras för att kartlägga förutsättningarna. Den kinesiska storhamnen skall placeras sydväst om raffinaderiet Preemraff. Hela sträckan mellan Metvik och Skalhamn kommer att sprängas ned. Kajen kommer i första etappen att bli ca 1800 m lång och över 1000 m bred. Havsområdet kommer antingen att muddras eller fyllas ut med sprängmassor av sten. Allt för att nå ett havsdjup på 17 meter. Intilliggande berg på 20-40 meter sprängs ned för att bli upplagsplats för containrar.


De populära badplatserna
Metvik, Fiskebäcksvik, Halmsund med flera kommer att fyllas över. Metvik är klassad som en av Bohusläns finaste stränder. Höga naturvärden finns både på land och i vatten. Bland annat är Fiskebäcksviksbäcken i högsta klassen (I). Ett flertal riksintressen, strandskydd med mera finns i eller i närheten av området. Sammantaget kommer ingreppen i naturen att bli mycket omfattande. Både som utfyllnad i havet och sprängningar på land. Dessutom kommer både ny järnväg och större bilväg att dras ut till hamnen. Ett stort antal boende från Gåseberg ut till Lysehalvön inklusive många boende i Skalhamn blir påverkade och måste eventuellt flytta.


Miljöpartiet vill nu
på ett tidigt stadium starkt ifrågasätta om en hamn av den här storleken verkligen skall ligga i Bohusläns känsliga yttre skärgård. Enbart påverkan på naturen med ett stort antal skyddsintressen anger att etableringsprocessen blir långdragen med betydande kostnader för skattebetalarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV