Radar · Nyheter

Ny reningsanläggning i Brudaremossen

I dag är det förbjudet att lägga hushållssopor på soptippar, men det som finns kvar från den gamla soptippen vid Brudaremossen påverkar miljön negativt fortfarande. Därför bygger Kretslopp och vatten nu en ny anläggning för lakvattenrening vid Brudaremossens soptipp

Brudaremossens soptipp tog emot sopor från göteborgare i 40 år. Trots att det i dag är förbjudet förorenas regnvatten på platsen. I dag renas lakvattnet (regnvatten som runnit genom en deponi/ soptipp) från Brudaremossen till viss del.

Olja och en del partiklar avskiljs innan lakvattnet leds till avloppsreningsverket Ryaverket, som renar det något ytterligare innan vattnet släpps ut i havet. Men avloppsreningsverk är byggda för att ta bort övergödande ämnen som kväve och fosfor, inte skadliga kemikalier.

– Lakvattnet innehåller olika kemikalier som är farliga, bland annat PCB, säger Elisabet Porse, ansvarig för deponier vid förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg i ett pressmeddelande.

Det nya certifieringssystemet Revaq syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dig. För att uppnå denna certifiering måste lakvattnet renas lokalt innan det kommer till reningsverket. Därför bygger Kretslopp och vatten nu en ny anläggning för lakvattenrening vid Brudaremossen.

– Anläggningen kommer att ha flera olika vattenreningsprocesser, bland annat kemisk fällning samt rening via sand- och kolfilter för att ta bort de miljöfarliga ämnena, säger Stig Hård, projektledare.

Bygget av reningsanläggningen är påbörjades i februari 2018 och planeras vara i drift i början av 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV