Glöd · Debatt

Våldsamt beteende kan väljas bort

DEBATT. Just nu pågår en efterlängtad insats riktad mot de män som har ett våldsamt beteende. Vi har länge arbetat med att stödja och hjälpa dem som utsätts för våld i nära relation, men nu vänds fokus mot vilka insatser som görs för att få männen att sluta. Lampan är tänd och länsstyrelsens kampanj ”Välja att sluta” handlar om just detta. Att männen måste ta ett eget ansvar för sitt val av handlande och att de kan välja att sluta. Kampanjen belyser även att det går att förändra ett våldsamt beteende. Med kampanjen vill man i Sverige tydligt och klart meddela våldsutövarna att de gör ett val och de kan välja att sluta.

Mäns våld mot kvinnor är även en fråga om barns rättigheter varför arbetet bör tydliggöra att våldsutövande män också har ansvar för barn. Att utsätta barn för upplevelser av våld mot en förälder kan definieras som en form av psykisk barnmisshandel. De flesta barn vet vad som pågår. Många har både hört och sett våld och dess konsekvenser. Det är upplevelser som är känslomässigt påfrestande och kan skapa trauman. Dessutom blir många barn som bevittnar våld också direkt utsatta för våld. Det kan vara fysiskt våld, men det finns också en förhöjd risk för sexuella övergrepp. För barnens bästa behövs effektiva insatser för de som utövar våld i nära relationer.

I hela Sverige tittar man nu på vilka typer av insatser som erbjudits våldsutövarna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) höll nyligen en halvdagskonferens i Stockholm kring lansering av skriften Förändringsarbete med våldsutövande män där man kunde konstatera att det arbetats med männen. Men detta arbete är bristfälligt dokumenterat och innebär att man svårligen kan dra några slutsatser om effekten av de insatser som gjorts. Det saknas helt enkelt bevis på att männen efter genomförd behandling slutar använda våld. Granskningen är bra för den lär oss vad som fungerat och vad vi måste justera innan vi startar upp fler insatser. För männen söker hjälp och i Stockholm har Manscentrum fullt upp med att hjälpa de män som söker stöd för att få ett slut på våldsamma beteenden.

Det finns en bild av att alla män är våldsutövare och inte förstår eller vill förändras. En bild som organisationen MÄN i Stockholm arbetar med genom att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar även med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska genom att engagera mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor. Det är viktigt att få med männen i detta arbete för att förändra synen på hur en man är och ska vara. Män och kvinnor behövs i arbetet att forma insatser för våldsutövare.

När det gäller insatser riktade till våldsutövare är lagstiftningen inte specifik, men klart är att socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får stöd och hjälp.  Att vi ska arbete med våld i nära relation är tydligt hos myndigheter och i civilsamhället. Nu behöver vi ta ett samlat grepp om hur vi effektivt ska arbeta samordnat och övergripande med våldsutövarna. Kampanjen ”Välja att sluta” är bara början i detta arbete.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV