Radar · Nyheter

Oviss framtid för Järvafältets jordbruk

Mitt på Järvafältet finns Stockholms enda jordbruk. Där har arrendatorn nu sagts upp och Stockholms stad letar efter någon som kan göra verksamheten mer publik. Naturskog som drivit gården är kritiska och menar att naturvärden står på spel.

Mellan Tensta, Rinkeby och Kista ligger Hästa gård. Jordbruk har bedrivits på platsen sedan vikingatiden, men nu står gården tom medan Stockholms stad gör en ny upphandling.

Företaget Naturskog som drivit gården ville fortsätta, men trafiknämnden sa upp avtalet med dem från och med den första januari. Naturskogs vd Johan Josephson är upprörd över hur Stockholm stad agerat.

– Det är skattepengar som hanteras fruktansvärt vårdslöst. Ena stunden säger de att man ska jobba för en tryggare miljö och lyfta området, sedan skiter man i den verksamhet som finns, säger han.


Jordbruk har bedrivits på Järvafältet sedan vikingatiden. Men framöver är det inte säkert att det kommer bedrivas traditionellt jordbruk på marken, enligt Trafikförvaltningen. Sofia Härén

Det är inte en gård vilken som helst, menar Johan Josephson. Inte minst lyfter han fram närheten till dem som bor i områdena omkring. Hit kom nyfikna för att möta djur och se hur hur det ekologiska jordbruket gick till.

–  Vi tog emot dem, berättade om hur jordbruket går till och de fick klappa kor och får. Visst kan man åka i väg några mil utanför Stockholm där det också finns djur. Men det är inte alla som gör det.


Sofia Härén

Men Stockholm stad menar att gården inte varit så publik som man önskat.

– Det är en skönmålning som Naturskog ger. Stockholms stad vill att man utvecklar gården och gör  att den känns mer angelägen för medborgarna. Det kan skapas något spännande, inte bara för närområdet utan för hela staden, säger Bodil Hammarberg, handläggare på Trafikförvaltningen.

Stockholms stad menar att bygget av Förbifart Stockholm innebär ett lämpligt tillfälle för ett skifte på Hästa gård. På en del av markerna ligger för tillfället schaktmassor från bygget och sprängningarna medför störningar.

I hagarna där korna och fåren betat växer backsippa och andra rödlistade växter. Johan Josephsson menar att Stockholm stad inte förstår vilka värden som finns att slå vakt om.  Han befarar att en ny arrendator inte bedriver jordbruket på det sätt som krävs för att främja den biologiska mångfalden.

– Om man inte hanterar slåtter och vallsådd på rätt sätt och ser till att ha betande djur på rätt ställen går man miste om en rad växtarter som annars finns där.

Att det skulle finnas brister i kunskap på förvaltningen avfärdar Bodil Hammarberg. Samtidigt ser hon det inte som självklart att det ska bedrivas jordbruk på samma sätt som tidigare på gården. Gårdsplanen har krympt efter att Akallalänken dragits om för att ge plats åt Förbifart Stockholm.

– Det påverkar jordbruksarbetet och gör att man funderar på hur praktiskt det är att driva det som traditionellt jordbruk. Det kanske finns plats för olika gröna näringar som trädgårdsodling, säger hon.


Sedan årsskiftet står hallarna tomma i väntan på upphandlingen. Företaget Naturskog som drivit Hästa gård de senaste åren är kritiska till kommunens agerande. Sofia Härén

Naturskog tycker sig inte ha fått svar på varför Stockholms stad sa upp avtalet och har ännu inte bestämt om de ska lägga ett bud i den nya upphandlingen.

– Det känns tveeggat. Det som bär emot är hur det här har skötts, säger han.