Radar · Nyheter

Ny rapport: Extremism upplevs som stort problem i Göteborg

En enkät som social resursförvaltning gjort visar att våldsbejakande extremism upplevs som ett stort problem i Göteborg. Mest utsatta är verksamma inom den ideella sektorn, enligt rapporten.

I början av veckan presenterade social resursförvaltning en lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg.

Den utgår bland annat från en enkät som besvarats av personer från civilsamhället, skolan och andra verksamheter i Göteborgs stad.

Resultatet visar att 54 procent av de svarande instämmer helt eller delvis i påståendet att våldsbejakande extremism är ett stort problem i Göteborg. 21 procent uppger att det har förekommit hot, våld eller trakasserier i anslutning till deras yrkesroll eller ideella engagemang.

Majoriteten av enkätsvaren, 53 procent, kommer från personer som är aktiva i ideella organisationer och föreningar. Det är också den här gruppen som i störst utsträckning drabbats av hot, våld och trakasserier från extrema rörelser, enligt rapporten.

Lägesrapporten har uppmärksammats i flertalet medier under veckan. Men den har också ifrågasatts: Göteborgspostens ledarskribent Adam Cwejman påpekar att endast 533 av 920 tillfrågade personer svarade på enkäten och att urvalsmetoden inte redovisats.

Han skriver att ”intrycket som ges är att man samlar information på ett ostrukturerat sätt för att sedan dra svajiga slutsatser.”

Rapportförfattarna skriver själva att det bör understrykas att lägesbilden inte gör anspråk på att vara vetenskaplig. Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism inom Göteborgs stad, säger till Svenska dagbladet:

– Man ska inte dra för stora växlar på sifferexercisen. Men den ger en indikation på något. Vi vill se det som en lägesbild som grund för framtida insatser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV